Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

සිව්වන දිනයේ අභියෝගයට පසු සමස්ත කාල ගණනයෙන් තත්පර 07කින් SLT ක්‍රීඩා සමාජයේ චාමික ඉදිරියෙන්.

අද දවසේ මෙතෙක් පාපැදි කරළියේ පෙරලි කල ත්‍රිවිද හමුදා පාපැදි ක්‍රීඩකයෝ තම අභිමානය අතහැරෙන්නට ඉඩ නොදීම උදෙසා දැඩි තරගයක නියැලෙනු නොඅනුමානයි. 

hdmkfha fk,a,swä m%foaYfha fmf¾od rd;%sfha rdcldßh ksu ù ksji n,d hñka isá Wm fmd,sia‌ mÍla‍Iljrhl=g h;=remeÈj,ska meñKs lKa‌vdhula‌ myr§ ;=jd, isÿ lr we;'

iskaÿ rdcd kue;s 32 yeúßÈ fuu Wm fmd,sia‌ mÍla‍Iljrhd lhsÜ‌ia‌ fmd,sisfha fiajh lrk wfhls'

ග්ලයිෆොසෙට් භාවිතය හේතුවෙන් මානවයාගේ සෞඛ්‍යට කිසිදු අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති නොවන්නේයැයි විද්‍යාත්මකව ඔප්පු වන තුරු ග්ලයිෆොසෙට් තහනම දිගටම පවත්වාගෙන යායුතු බව ග්ලයිෆොසෙට් තහනම සහ තේ කර්මාන්තයේ අනාගතය පිළිබදව ඊයේ (28දා) බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති තීරණාත්මක විද්වත් සාකච්ඡාවේ වැඩි විදවත් මතය විය. 

උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ ආයතනයේ මූලිකත්වයෙන් සංවිධානය කෙරුණු මේ සාකච්ඡාව සදහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා , සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා , විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ,ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ ලේකම් බී විජේරත්න මහතා, උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමණනාකරණ ආයතනයේ සභාපති අශෝක අභයගුණවර්ධන, ආචාර්ය පියසේන අභයගුණවර්ධන මහතා, ආචාර්ය රනිල් සේනානායක මහතා, ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ සභාපති , අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ සංවිධාන නියෝජිතයින් රැසක්ද සහභාගී වූහ.

මෙරට පාපැදි ධාවකයන්ට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් හිමිකර දෙමින් අපේ රට ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යෑම සඳහා SLT සංවිධානයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනයේ අධීක්‍ෂණයෙන් පැවැත්වෙන මෙරට පාපැදි ඉතිහාසයේ සුවිශේෂීම තරග ඉසව්ව හෙවත් මෙරට දීර්ඝතම පාපැදි සවාරිය වන "SLT Speed Up" පාපැදි සවාරිය අරඹමින් තෙවැනි දිනයේ ජයග්‍රහකයා බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් සහභාගීවූ විරාන් රමේශ් සහභාගී විය.

uka;%S wcka; ,d,a fldia‌;dm,a uyskao lreKdr;ak iy kS,a m%ikak

oUfoKsh w;=rej, m%foaYfha W;aij Yd,djl miq.sh 26 jeksod meje;s ux., W;aijhla‌ w;r;=r Yd,dj msgqmi msysá <s|lg weojegqKq fmd,sia‌ ks,Odßhl=" ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrhl= iy Tyqf.a Èú fíÍug ;e;a l< ;j;a whl= <s| ;=<§u Ôú;la‍Ihg m;aj we;s nj .sßW,a, fmd,sish mjihs'


fmf¾od rd;%s 11 g muK W;aij Yd,dfõ msgqmi msysá <s|g weo jeàfuka tfia ñhf.dia‌ we;af;a tu W;aij Yd,dj msgqmi ksjil mÈxÑj isá úfYaI úu¾Yk fldÜ‌Gdihg wkqqhqla‌;j fiajh l< fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajrhl= jQ 39 yeúßÈ uyskao lreKdr;ak kue;af;ls'

fvx.= u¾okh b,la‌llr .ksñka Èjhsfka ishÆ mdi,a yd ta wjg mú;% lsÍfï lghq;= wo ^28 jeksod& isg Èk ;=kla‌ mqrd meje;afõ'

isiqka" .=rejreka" foujqmshka" wdÈ isiqka fukau mdi, wjg ck;djo tl;=j fuu jevigyk id¾:l lr .ekSug lghq;= lrk f,i wOHdmk wud;HdxYh mdi,a m%OdkSkag Wmfoia‌ § we;'

ishÆ wOHhk lghq;= k;r lr isiqka fï i|yd fhduqlrjd .efkk w;r Y%uodkhla‌ i|yd WÑ; úkS; we÷ulska mdi,g meñ”ug isiqkag wjia‌:dj ,nd§ ;sfí'

miq .sh ld,h ;=< furgg wdkdhkh lrk ,o iSks f;d. iu. fldflaka iy fjk;a u;ao%jH ‍jrdfhka ksoyfia msgùu iïnkaOfhka mÍlaIK meje;aùu i|yd f¾.=j u.ska wOHlaIljrfhla m;a lr ;sfí'

n%iS,fhka wdkdhkh lrk ,o iSks f;d. we;=<;a keú lsysmhlu lkafÜk¾j, ;sî fldflaka iy fjk;a u;a o%jH fidhd .ekSug yels úh'

fïjdd w;a wvx.=jg .eKqfka jrdfhka tu lkafÜk¾ f¾.= mÍlaIdjlska f;drj rg ;=<g we;=,aù we;' fï lkafÜk¾ fufia rg;=<g fufia we;=,aúug fmr f¾.=fjka mßlaId fkdlsÍug fya;=j l=ulaoehs fidhd ne,Su i|yd fï jk õ‍g f¾.=j u.ska wNHka;r mÍlaIKhlao isÿ fjñka mj;s'

rch fj; mjrd.;a ud,fí fkú,a m%kdkaÿ frdayf,a fufyhqï úhoï i|yd udihlg remsh,a fldaá 20 ne.ska rcfha m%;smdok ie,iSug weue;s uKa‌v,h ;SrKh lr we;'

furg mdmeÈ Odjlhkag iqúfYaIS wjia:djla ysñlr foñka wfma rg cd;Hka;rhg f.k hEu i|yd SLT ixúOdkfhka iy Y%S ,xld mdmeÈ iïfï,kfha wëla‍IKfhka meje;afjk furg mdmeÈ b;sydifha iqúfYaISu ;r. biõj fyj;a furg §¾>;u mdmeÈ ijdßh jk zzSLT iamSâ zz wma~ mdmeÈ ijdßfha fojk Èkh wohs'

.d,a, k.rh yd ta wjg mdi,aj, isiqka b,lal lr u;ao%jH ñY% ÿïfld< ksYamdok cdjdrï l< ldka;djla iu. ;j;a mqoa.,hka isjq fofkla w;awvx.=jg .;a nj .d,a, fmd,sish mjihs'

fmd,sish Wmdh ¥;hl= fhdojd lrk ,o fï jeg,Sfï§ ielldßh iy iellrejka isjqfokd <. ;sî ndnq,a keue;s u;ao%jH lsf,da y;hs .%Eï mkaishhlao ndnq,a lsf,da tllg jeä m%udKhlao w;awvx.=jg .ekSugo fmd,sishg yelsù we;' w;awvx.=jg .;a ielldr ldka;dj .d,a, oxf.or m%foaYfha msysá ;u ksjfia ;nd f.k mdi,a isiqkag fï u;ao%jH ñY% fldg we;s ÿïfld< ksYamdok úl=Kd we;s njo fy<sù we;' .d,a, ;ksfmd,a.y§ iy ud.d,a, i¾lshq,¾ mdf¾§ w;awvx.=jg .;a fudjqkaf.ka fofofkla fjf<oi,a mj;ajd f.k hk uqjdfjka isiqkag fï u;ao%jH wf,ú lr we;ehso fmd,sish lSh'

tmamdj, jej ;=< §¾> ld,hla ;siafia mj;ajdf.k .sh uyd mßudK lismamq iald.drhla jeg,Sug tmamdj, fmd,sisfha ks,OdÍyq fmf¾od ^24& iu;a jqy' fuys§ kS;s úfrdaê u;ameka f;d.hla yd u;ameka ksIamdokh l< WmlrK úYd, m%udKhla iuÛ iellrejka ;sfokl= w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish iu;a jQy'

tmamdj, fmd,sia ia:dkdêm;s frdayK wêldÍ uy;dg ,enqKq ryis.; f;dr;=rlg wkqj tmamdj, jeõ biau;af;a mj;ajdf.k hk kS;s úfrdaê u;ameka iald.drh jeg,Sfï fufyhqu wdrïN flßKs' tmamdj, jeõ biau;a;g <Ûd ùug lsf,da ógrhla muK ÿrlska msysá fj,a hdh miq lsÍug isÿjk neúka fmd,sia lKavdhï folla f.dùkaf.a fjiaf.k WoÆ lr ;ndf.k l=Uqre ioyd c,h iemhSug hk uqjdfjka jeõ biau;a;g <Ûd jQy'

furg mdmeÈ Odjlhkag iqúfYaIS wjia:djla ysñlr foñka wfma rg cd;Hka;rhg f.k hEu i|yd SLT ixúOdkfhka iy Y%S ,xld mdmeÈ iïfï,kfha wëla‍IKfhka meje;afjk furg mdmeÈ b;sydifha iqúfYaISu ;r. biõj fyj;a furg §¾>;u mdmeÈ ijdßh jk "SLT Speed Up" mdmeÈ ijdßh wrUñka wo meje;s m<uq wÈhf¾ ch.%dylhd njg m;aùug Y%S ,xld .=jka yuqodfõ iuka; ,laud,a iu;a úh'

Y%S ,xldj ;=< meje;afjk  oejeka; mdmeÈ ijdßh   njg m;aj we;s “SLT Speed up” mdmeÈ  ijdßfha fojekak අද ^25& fld<U isg mq;a;,u laj meje;afjk m<uq wÈhfrka werfUhs'

wÈhr 5lska iukaú; fuu mdmeÈ ijdßhg furg  isák ishÆu mdmeÈ YQrhska iyNd.s ùug kshñ;h'

wjika jrg  meje;ajQ ol=Kq wdishdkq l%Svd Wf<‍f,a§ mdmeÈ l%Svdfjka Y%S ,xldjg rka molalula Èkd ÿka j¾;udkfha Y%S ,xldfõ isák fõ.j;a mdmeÈ Odjlhl= f,i ye¢kafjk  Y%S ,xld .=jka yuqodfõ Ôjka chisxy fuu mdmeÈ ijdßh ms<sn| ßúrg woyia olajñka mjid isáfha l%Svlhkaf.a l=i,;d  j¾Okh lr .ekSug mqyqKqùïj,g wu;rj fujeks by< ;r.ldÍ;ajhla iys; ;r.o w;HdjYH njh'

r;au,dk wd¾:sl uOHia‌:dkfha msysá if;dig f.kajk ,o u;ao%jH wvx.= iSks lkafÜkrh mÍla‌Id fkdlsÍu iïnkaOj f¾.= ks,OdÍka yh fokl=f.ka m%Yak lrk nj fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl wxYfha by< ks,Odßfhla‌ ,Èjhsk, g mejeiSh'

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh wo ^25 jeksod& §mjHdma; ixfla; jev j¾ckhl ksr;ùug ;SrKh lr we;' 

ish ix.ufha b,a,Sïj,g rch md¾Yajfhka hym;a m%;spdr fkd,enqKq fyhska fuu ixfla; jev j¾ckhg wj;S¾K jk nj tu ix.ufha f,alï ffjoH yß; wÆ;af.a uy;d g mejiSh'


ffjoH YsIH rhka ch,;a meyer .ekSug W;aidy oerE jEka r:fha f;dr;=re" ta iuÛ meñKs msßi ljqrekao@ meyer .ekSug W;aidy lf<a ldf.a ksfhda. wkqjo" fpdaokd ksYaÑ;j f.dkq fkdlr w;awvx.=jg .;a YsIHhka Bfha ^24 od& ksoyia‌ lsÍu we;=¿ b,a,Sï lsysmhla‌ rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh rchg bÈßm;a lr ;sìKs'

Y%S ,xldfõ f;a l¾udka;fha 150 jk ixj;airh ksñ;af;ka foaYShj fukau úfoaYShj o W;aij .Kkdjla meje;aúK'

ka;fha kshq;= lïlrejka fukau" l=vd f;a j;= wxYfha l%shdldßkaf.a odhl;ajh o fï ieureï W;aijhkays§ ksis we.ehSulg ,la fkdjQ njg úfõpk t,a, fõ'

wfma f;a l¾udka;fha l=vd f;a j;= ysñhkf.a odhl;ajh f,fyisfhka wu;l l< yels o

wfma f;a l¾udka;fha l=vd f;a j;= ysñhkf.a odhl;ajh f,fyisfhka wu;l l< yels fohla fkdfõ'

w;a fndaïnhla ika;lfha ;nd .ekSu iïnkaOfhka wêlrK ksfhda.u; rlaIs; nkaOkd.drfha rojd isák tia't*a f,dlald fkdfyd;a bfrdaka rKisxy keu;a;d úiska uxfld,a,lEï lsysmhlg nkaOkd .dr .;lr isák Èjhsfka ku.sh wmrdOlrefjl= jk ^IRC& .=fKa fld,a,d hk wkaj¾: kdufhka yÿka jk mqoa.,hdj msyshlska lmd nrm;, ;=jd, isÿlr we;s nj nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. mjihs'

bl=;a 21 jkod WoEik isrlrejka isr ueÈßj,ska msg;g.;a wjia;dfõ tia't*a f,dlald i.jdf.k isá l=vd msys;,hlska m%ydrh t,a,lr ;sfnk w;r m%ydrfhka .=fK fld,a,d hk ku.sh wmrdOlref.a uqyqKg w;lg yd f., m%foaYhg nrm;, lemqï ;=jd, isÿú ;sfí'

fmd,sia‌m;s mQð;a chiqkaor uy;df.a ks¾foaY u; cd;sl fmd,sia‌ fldñIka iNdj úiska fmd,sia‌ wêldßjreka 7 fokl=g iy fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;sjreka 16 fokl=g fmf¾od ^22 od& isg ia‌:dk udreùï ,nd§ we;'

fiajd wjYH;d u; ia‌:dk udreùï ,enQ ks,OdÍkaf.a kï iy fmd,sia‌ fldÜ‌Gdi iy fmd,sia‌ ia‌:dkhka fufiah'

fmd,sia‌ wêldß ví' tï' ta' wd¾' m%kdkaÿ" mdkÿr fldÜ‌Gdifha isg wOHla‍I nia‌kdysr m<d;a nqoaê fldÜ‌Gdih fj;" fmd,sia‌ wêldß à' mS' fyajdm;srK" Y%S ,xld fmd,sia‌ úoHd,fha isg kqf.af.dv fldÜ‌Gdih fj;" fmd,sia‌ wêldß tia‌'tï'fla'iS' ;s,lr;ak" .,alsia‌i fldÜ‌Gdifha isg fmd,sia‌ m%jdyk fldÜ‌Gdih fj; ^fmd,sia‌ wêldß iemhqï yd m%jdyk f,i&" fmd,sia‌ wêldß mS' Ô' iq.;a l=udr" fudkrd., fldÜ‌Gdifha isg ksfhdacH wOHla‍I iemhqï fldÜ‌Gdih fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß Ô' ta' tia‌' mshr;ak" y,dj; fldÜ‌Gdifha isg Y%S ,xld fmd,sia‌ úoHd,h fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß ta' fla' ã' hQ' fyauka;" kqf.af.dv fldÜ‌Gdifha isg fld<U wmrdO fldÜ‌Gdih fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß Ô' tï' ta' fla' nKa‌vdr" fld<U wmrdO fldÜ‌Gdifha isg y,dj; fldÜ‌Gdih fj;'

BY%dh,a fn!oaO ñ;=frda ixúOdkh u.ska bÈlrfokq ,enQ ;j;a ksjila‌ mjrd §u fmf¾od ^22 jeksod& wïmdr fmd,aj;a; úð; ysñhkaf.a uQ,sl;ajfhka isÿflreKs' 

wïmdr mr.ylef,a fndvf.d,a, .%dufha tia‌' Ô' iïm;a l=udr uy;df.a ore mjq, fjkqfjka fuu ksji bÈlrfokq ,eîh' pdß;%dkql+,j lsß W;=rjd ksjfia mÈxÑlrùu fuys§ isÿúh' 

l;r.u wei< ux.,Hh hkq wm rfÜ ;snQ merKs foaYShl;ajh wog;a ta whqßka bgqlrkq ,nk bmerKsu fmryer ux.,Hhls'

ÈhqKq jQ ;dla‌IKh fj; fkdf.dia‌ merKs pdß;%hka ksis f,i bgqlrñka foajd,h ks¾udKh l< ÿgq.euqKq uyd rc;=udf.a ksfhda.hka wl=rgu bgqlrñka l;r.u foú÷kaf.a mqo mQcdjka ;nñka jd¾Isl wei< ux.,Hh mj;ajkq ,efí'

fy<fha úÑ;%j;a l,d ux.,Hh fia ie,flk uykqjr wei< fmryr ux.,Hh i;r uy foajd,hkays iqn kel;g lma isgq‍ùfuka wo ^24& wdrïN fjhs'

kd:" úIaKq" l;r.u yd m;a;sks hk isjq uy foajd,hkays wo ^24& fmrjre 6'58 g fhfok iqn kel;g wkqj W;=re ÈYdNsuqLj lma isgqùfï ux.,Hh isÿ flfrk nj Y%S o<od ud,s.dfõ Èhjvk ks,fï m%§ma ks,x. oE, uy;d mjihs'

fjk;a jdykj,g jvd ñ, wvq" kd.ßl m%foaYj,§ fudag¾ r:hlg jvd fõ.j;a" Tfí .;g fukau is;go iqjh f.k fok jdykh l=ulao@ W;a;rh nhsisl,hhs' nhsisl,a me§u úkaokhlao ,eìh yels fyd| jHdhduhls' fndfydafofkl= ;ukaf.a fi!LH .ek uy;a ie,ls,a,la olajk fujka hq.hl nhsisl,a mÈkak Tn fhdojk ld,h yd Y%uh wmf;a hkafka ke;'

nhsisl,h f,djg y÷kajd §fï f.!rjh ysñ jkafka c¾uka cd;sl ks¾udKlrefjl= jQ ndfrdka ld,a fjdkagh' Tyq úiska 1817§ idok ,o ial+grhlg iudk fuu hka;%hg ;snqfKa b;d ir, ie,eiauls' v%diska lshd y÷kajkq ,enQ fuhg frdao folla" iSÜ tlla yd yeඬ,hla iú lrk ,È' kuq;a thg fmv, ;snqfKa ke;' j¾I 1839§ iafldÜ,ka; cd;sl lïu,alrefjl= jQ l¾lameÜßla uelañ,ka msgqmi frdaoh lrleùu i|yd ,Sjrj,ska l%shd lrk md.k ,E,s folla thg iú lf<ah' tf,i fmv,a .eiSfuka nhsisl,hla bÈßhg ;,aÆ lsÍu y÷kajd ÿkafka Tyqh' B<Ûg isÿ jQ foh nhsisl,h ckm%sh ùug fya;= mdol jQ jeo.;a ikaêia:dkhla f,i ye¢kaúh yel' m%xY cd;sl msfha¾ yd w¾fkiaÜ ófIda hk msh mq;a fofmd< tlaj bÈßmi frdaoh lrleùu i|yd fmv, iú l<y' th ye¢kajQfha fjf,dismSvh ^,;ska NdIdfjka “fõ.h” fjf,dlaia hk jokskao “mdoh” fmäia hk jokskao y÷kajhs& hk kñks' th l,ska idok ,o nhsisl,hg jvd fõ.j;a jQ w;r me§uo myiq úh'

hdmkh uydêlrK úksiqre tï' b,xfÉ,shka b,lal lr .ksñka Bfha miajre 5'30 g muK t,a, jQ fjä m‍%ydrfhka úksiqrejrhdf.a Ôú;hg ydkshla isÿ fkdjqK;a Tyqf.a wdrlaIdjg isá fmd,sia ks,OdÍka fofokd ;=jd, ,nd frday,a .; flreKd'


ckm%sh iskud ks<s Wodß fmf¾rd o¾Yk ;,h fojk;a fjkak lE .eyeõjÆ miq.sh Èfkl' l,aHdK pkao%fialrf.a fiahd iskudmgfha rE.; lsÍula w;r;=rÈhs fï isÿùu fj,d ;sfhkafka' tys o¾Yk ;, ;sì,d ;sfhkafka ßjiagkaj,'

ysgmq wud;H md¾,sfïka;= uka;%S tia'tï'pkao%fiakf.a ìßog wh;a ksjdvq ksfla;khl iQmfõÈfhl= jYfhka fiajfha kshq;=jQ mqoa.,fhl=f.a ysig nrm;, ;=jd, ,nd wNsryia wkaoñka ñhhdu iïnkaOfhka wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh mßlaIK wdrïN lr ;sfí'

tf<i wNsryia wkaoñka ñf.dia we;af;a óg i;s follg muK by;§ iQmfõÈfhl= jYfhka ksjdvq ksfla;kfha fiajhg meñKs lsßje,afod, fokshdh .d,a, m%foaYfha mÈxÑj isá 52 yeúrÈ mdySkkao chndyq hk whhs'

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY