Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

mQcH jg/l úð; ysñhka úiska 2014-04-09 jk Èk fld<U ksfmdka fydag,fha mj;ajk ,o udOH yuqjg ndOd lsÍu iïnkaO isoaêhg wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisá fndÿ n, fiakd ixúOdkfha fojk ú;a;slre jk ú;drkafoKsfha kkao"yh jk ú;a;slre jk lsß.,afmd;af;a pkaodkkao ysñjrekag fldgqj fufyaia;%d;a iy w;sf¾l Èid úksiqre m%shka; ,shkf.a uy;d wo ^01& jfrka;= ksl=;a lf<ah'

ú;drkafoKsfha kkao"lsßkafoa pkaodkkao ysñjreka foku O¾u m%pdrl lgqhq; i|yd úfoaY .;j we;s nj ú;a;sh fjkqfjka fmks isá ks;s{ iqo¾Yks .=Kr;ak uy;añh wêlrKh yuqfõ lshd isá w;r ta i|yd wêlrKh wjir § ke;ehs ufyaia;%d;ajrhd lshd isáfhah'

mQcH jg/l úð; ysñhka úiska 2014-04-09 jk Èk fld<U ksfmdka fydag,fha mj;ajk ,o udOH yuqjg lvd je§ mj;ajñka ;snQ udOH yuqjlg ndOd lsÍu iïnkaOfhka fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,f.dv w;af;a {Kidr "ú;drkafo”fha kkao "je,suv pkaor;k "je,a,ï msáfha iqukOïu "wdßhjxY.u iuqoaê " lsß.,afmd;af;a pkaodkako ysñjreka fukau mdkkS jEj,"lxldkï m;srKf.a .=Kj¾Ok hk whg tfrysj fuu kvqj mjrd ;sìKs'

l=rdkhg wmydi lsßu iïnkaOfhka mjrd ;snQ ;j;a kvqjla tÈku úNd.hg .;a w;r tu kvqfõ ú;a;srejk nkaOkd.dr.;j isák fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,f.dv w;af;a {dKidr ysñhka bÈß kvq jdrfhaÈ wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i ufyaia;%d;ajrhd nkaOkd.dr flduidßia ckrd,ajrhdg ksfhda. lf<ah'

fld<U ksfmdka fydag,fha mje;s udOH yuqjlg ndOd lsßu iïnkaOfhka by; isoaêhg wod< idlaIs igyka lr .ekSug fldïm[a[ ùÈh fmd,sishg meñfkk f,i l< oekqï §ulg wkqj fldïm[a[ùoh fmd,Sishg meñ” {Kidr ysñhka udOHHg lreKq olajñka bia,dï O¾uhg;a l=rdKhg;a wmydi jk whqßka m%ldY isÿ lsÍu iïnkaOfhka ‍kQ¾ãka fudfyduâ ;dcqãka keue;af;l= úiska fld<U wmrdO fldÜGdIhg 2014-4-16 jk Èk isÿ l< meñ”,a,lg wkqj tu kvqj le|jd ;sìKs'

meñ”,a, fjkqfjka kS;s{ ffu;%s .=Kr;ak"ir;a isßj¾Ok" iy Ysrdia kQ¾ãka uy;ajrekao ú;a;sh fjkqfjka kS;s{ iqo¾YkS .=Kr;ak uy;añho fmks isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY