BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කොට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත‍්‍රාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පති මත්ද්‍රව්‍ය වෙලදාමට හවුල්ද? දෙමවුපියන් චෝදනා නගයි

fldÜfÜ wdkkao Ydia;‍%d, úoHd,fha úÿy,am;sg úreoaOj miq.shod úfrdaO;djhla mdi, bÈßfha§ mej;=ks' ta Tyqf.a ¥Ys; md,khg tfrysjhs'

foudmshka fpdaokd k.k tla ldrkhla fï Èkj, oeäj l;d nyg ,lajkals ta u;ao%jH ms,snojh' miq.sh Èkl tu úÿyf,a orejl= lsishï u;ao%jHla mdi,g f.k;a we;s w;r ta ms<snoj úÿy,am;s jrhd oekqj;a l,o Tyq th ms<snoj ie,ls,a,la olajd ke;s nj foujqmshka fpdaokd lrhs'


Tjqka fpdokd lrkafka tu orejd ud¾.fhka u;ao%jH fj,odu isÿlrk nj;a ta ms<snoj lsysmúgla úÿy,am;sjrhd oekqj;a lr we;s nj;a kuq;a úÿy,a m;sjrhd ta ms<Snoj lsisÿ l%shdud¾.hla fkd.kakd njhs'

fuu úÿy,am;s jrhd‍ ìfhka ielfhka f;drj fuf,i yeisfrkafka wOHdmk wu;HxYfha by, ks,odßKshlf.a /ljrkh ksr;=rej ,efnk ksid hehs foujq mshka fpdaokd lrhs'

foujqmshka fï ms<snoj n,OdÍka oekqj;a l, ,sms my;ska''''
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.