BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

දුලභ දියමන්තියක් සොරාගත් ලාංකිකයා ඩුබායිහි දී අමාරුවේ

wfußldkq fvd,¾ ñ,shk 20la ják Èhuka;shla fidrlï fldg furgg tjQ ,dxlslhl= vqndhs fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfí'

ielalre trg uq,H wdh;khl wdrlaIl ks,Odßhl= f,i fiajh l< wfhls'


lerÜ 9'33la jk fuu Èhuka;sh furg ÿ¾,N .Kfha Èhuka;shla jk w;r th o fmd,sia Ndrhg f.k ;sfí'

iellre fidrlu fldg im;a;=jl iÛjd fjk;a whl= u.ska uqyqÿ u.ska furgg tjd we;'

fuu Èhuka;sh kïlr ;snqfKa Brilliant f,ihs'

isoaêh iïnkaOfhka meh 8620l iSiSàù o¾Yk fukau mqoa.,hka 120 fofkl=f.ka muK fmd,Sish úiska m%ldY igyka lrf.k ;sfí'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.