BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Slider

latest

Slider Right

randomposts4

Latest news

News/block-5/#cc0000

Local News

local/block-1/#040779

gossip

gossip/block-4/#cc0000

Politics

Politics/block-1/#cc0000

Sports

Sports/block-2/#cc0000

astrology

astrology/block-2/#040779

FEATURED

FEATURED/block-4/#040779

Photos

Photos/block-3/#72347d

Latest Articles

ඉතාලි කන්ටේනරයේ තිබූ එක්‌කෝටි පහළොස්‌ ලක්‍ෂයක හෂීස්‌, ගංජා, විස්‌කි රේගු දැලේ

ඉතාලියේ සිට මෙරටට එවා තිබූ භාණ්‌ඩ කන්ටේනරයක තිබූ රුපියල් එක්‌කෝටි පහළොස්‌ ලක්‍ෂ තිස්‌දහසක්‌ පමණ වටිනා හෂීස්‌, කුඩුකළ ගංජා සහ විදේශීය මත්පැන් තොගයක්‌ රේගු මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශය විසින් පෙරේදා (04 වැනිදා) පස්‌වරුවේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

ඉතාලියේ සිට මෙරටට එවා තිබූ කන්ටේනරයක භාණ්‌ඩ පෙට්‌ටියක ඉතා සූක්‍ෂම ලෙස සඟවා තිබූ හෂීස්‌ ග්‍රෑම් 2945ක්‌, කුඩු කළ ගංජා ග්‍රෑම් 2000ක්‌ සහ විදේශීය විස්‌කි බෝතල් 220ක්‌, වයින් බෝතල් 225ක්‌ සහ බියර් කෑන් 100ක්‌ රේගු අත්අඩංගුවට ගත් බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්‍ෂ සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසීය.

සුපිරි නිළි ප්‍රියංකා චොප්රාගේ 25 හැවිරිදි පෙම්වතා මෙන්න

ඉන්දීය සුපිරි නිළි ප්‍රියංකා චොප්රා හොලිවුඩ් නළුවකු මෙන්ම ගායකයකු ද වන 25 හැවිරිදි නික් ජෝනාස් සමග ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය ඇරඹීමෙන් පසු ප්‍රියංකා ඔහුත් සමග ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වී ඇතැයි බොලිවුඩ් ආරංචි වලින් පැවසේන අතර ප්‍රිියංකාගේ හා නික්ක්ගේ වයස් අතර විශාල පරතරයක් ඇත.

පුංචි කාලේ සුරාපාන ශික්ෂාපදය කැඩූ හැටි

මා උපන්නේ හත්කෝරලයට අයත් හිරියාලයේ උඩකැන්දවල නම් පිටිසර ගමකයි.

මාගේ උපන්දිනය, මාසය හා වර්ෂය ගැන මට දැනගන්නට ලැබුණේ මහණ වුණාටත් පසුවය. ඊට හේතුව වූයේ මා උපන් පවුල ගමේ අනෙක් පවුල් මෙන් සාමාන්‍ය එකක් වුවත්, මගේ තාත්තා කේන්දර, යන්ත්‍ර, හදි හූනියම් ගැන විශ්වාස නොකිරීමයි. ඔහු අපේ පවුලේ කාගේවත් කේන්දර ලියා තැබුවේ නැත. තාත්තා උගතකුත් නොවීය. එහෙත් ඔහු අවුරුදු පතාම දින පොතක් තබාගත්තේය. මා පැවිදි වුණාටත් පසු දවසක ගෙදර තිබුණු පරණ පොත් පෙට්ටියක් අදිමින් සිටින විට තාත්තාගේ දින පොත් ගොඩක් හමුවිය. ඒවායේ නොයෙක් දේ ලියා තිබුණු බව මට මතකයි. එසේ වුවත් ඒවා වැදගත් දේ වශයෙන් සලකා රැකගැනීමට තම් බුද්ධියක් ඒ දවස්වල මට තිබුණේ නැත. එසේ වුවත් 1902 දින පොත බලද්දී ජනවාරි 7 වැනි දිනට නියමිත පිටුවේ 'මෙදින රංබණ්ඩාගේ උපන් දිනයයි' කියා ලියා තිබිණි. ඒ මා උපන් දිනය බව ස්ථිර වශයෙන්ම දැන ගත්තේ, මගේ ගිහි නම 'රංබණ්ඩා' වීමත්, අපේ පවුලට අයත් වෙන රංබණ්ඩකු නොසිටීමත් නිසාය.

සතුන් දඩයමේ ගිය ඩයක්කරුවන් තිදෙනෙකු සිංහයින්ගේ ගොදුරක් බවට පත්වූ හැටි

දකුණු අප්‍රිකාවේ රක්ෂිතයකට ඇතුල් වී රයිනෝසිරස් සතුන් දඩයම් කිරීමට සැරසුණු දඩයක්කරුවන් තිදෙනෙකු සිංහයින්ගේ ගොදුරක් බවට පත්වූ පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඉතාලි පොලිසියට එරෙහිව නඩු කී ලාංකිකයා දිනුම්

ඉතාලියේ රැඳී සිටීමේ බලපත්‍ර තහනම් කළ හැක්කේ අපරාධකරුවෙකුට පමණක් වන අතර පුද්ගලයාගේ ආදායම ඊට බලනොපාන බව මිලානෝ උසාවිය විසින් ඊයේ තීන්දු කර තිබේ.

මේ තීන්දුව දී තිබෙන්නේ මෙතෙක් රැකියා කරමින් සිටි නමුත් ආර්ථික අවපාතය නිසා රැකියා අහිමිවීම හේතුකොට ගෙන සංක්‍රමණිකයන්ගේ රැඳී සිටීමේ බලපත්‍රය ආපසු දීර්ඝ නොකිරීම හෝ ආපසු ලබා ගැනීම බල රහිත කරමින් ය.

විශේෂ කණ්ඩායම් හදලා සාක්ෂි ඉතිරි නොකර බැංකු කඩපු මොලකාර පොලිස් ලොක්කා ගැන එළියට

w;sYh iQlaIuj ie,iqï lrk ,o nexl= uxfld,a,hla ms<snoj wm ñka fmr jd¾;d l<d'

ngysr Ñ;%mghl isÿjk nexl= fld,a,hla fuka úúO wxYhkag olaI wmrdOlrejka lKavdhï f,iska tlafldg iQlaIu ie,iqulska lsisÿ idlaIshla b;sß fkdfldg isÿl< Y%S ,xld b;sydifha úYd,;u nexl= fld,a,h wkqrdOmqr ;,dj m%foaYfhaÈ isÿj ;snqks'

wkqrdOmqr mdfoKsh m%Odk ud¾.hg uqyqK,d msysá ,xld nexl= YdLdfõ isÿjk fuu fld,a,fhaÈ nexl=fõ msgqmi fodr.=¿ ì| ta ;=<ska fld,a,lrejka nexl=jg lvd je§ fuu fld,a,h isÿ lr ;snqks'

කල්මුණේ හාමුදුරුවෝ ඇප වී මවුලවි බේරාගෙන

l,auqfKa iqNo%rdu úydrfha úydrdêm;s ysñhka úiska ld;a;kal=ä fmd,sia‌ ia‌:dkfha§ bia‌,dï ujq,újrhl= fjkqfjka wemù Tyqg ksoyi ,nd§ we;'

fufia ujq,újrhl=g wem ù ;sfnkafka l,auqfKa iqNo%drdu úydria‌:dkfha úydrdêm;s rkauq;=., ix>r;k ysñmdfKdah'

ldka;kal=ä fmd,sia‌ jiug wh;a l¾n,d kue;s .%dufha isÿjQ .egqula‌ iïnkaOfhka ta' fþ' tï' iya,dka kue;s ujq,újrhd fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k r|jdf.k m%Yak lrñka isg we;'

ටෙනිස්‌ බෝලයක දමා වැලිකඩ හිරගෙදරට කුඩු විසිකර පෝරකයට නියමවූ කතගේ කතාව

fgksia‌ fnda,hla‌ ;=< iÛjd fyfrdhska .%Eï 3'15 l m%udKhla‌ je,slv nkaOkd.dr NQñh ;=<g úislsÍfï fpdaokdjg jroldßh lrkq ,enQ 33 yeúßÈ újdyl ldka;djlg fld<U uydêlrK úksiqre pïmd cdklS rdcr;ak uy;añh Bfha ^11od& Ôú;dka;h ola‌jd isroඬqjï kshu l<dh' 

ජූලි 26 බුධට වෙන දේ නිසා වෙන වැඩේ මෙන්න

.%yhkaf.a jl% .uka uÛ ie,lSfï§ l=c .%yhd ulr rdYsh ;=< ;ju;a wdmiq yeÍ .uka ufÛa fh§ isák w;ru Yks fyj;a fikiqre .uka lrkafka o ;ju;a jl% .ufkah' .=re fyj;a n%yia‌m;S fuf;la‌ .uka l< jl% .uka uÛ cQ,s 10 fjksodhska ksjD; ;;a;ajhg m;afjñka .uka lsÍug kshñ;h' fï tla‌ tla‌ .%yhkaf.a .uka uÛ ,xld l=ïN flakao%hg iy iïnkaO lrñka" ta ta ld, jljdkqj, m;s; rdYsj, .%y n,mEï u; cd;sl jYfhka - cd;Hka;r jYfhka iy ckaóh jYfhkao t,a,jk fyd| - krl úúO fcH;sIfõ§ka kka whqßka bÈßm;a lrkakg fhÿKs' flfia kuq;a ud fuys§ Tng fmkajd §ug fhduq jkafka cQ,s ui 26 jk Èk wdmiq yeÍug kshñ; nqOf.a .uka ufÛa fmr<sh Tng - rgg n,mdk wdldrh flfiafõo hk ldrKdjhs' 

කොට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත‍්‍රාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පති මත්ද්‍රව්‍ය වෙලදාමට හවුල්ද? දෙමවුපියන් චෝදනා නගයි

fldÜfÜ wdkkao Ydia;‍%d, úoHd,fha úÿy,am;sg úreoaOj miq.shod úfrdaO;djhla mdi, bÈßfha§ mej;=ks' ta Tyqf.a ¥Ys; md,khg tfrysjhs'

foudmshka fpdaokd k.k tla ldrkhla fï Èkj, oeäj l;d nyg ,lajkals ta u;ao%jH ms,snojh' miq.sh Èkl tu úÿyf,a orejl= lsishï u;ao%jHla mdi,g f.k;a we;s w;r ta ms<snoj úÿy,am;s jrhd oekqj;a l,o Tyq th ms<snoj ie,ls,a,la olajd ke;s nj foujqmshka fpdaokd lrhs'