Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Life Tips

MINI GOSSIP

CONTACT EDITOR

FACEBOOK

;,dj" knv jej m%foaYfha§ ;shqKq wdhqOhlska myr§ ;reKfhl= >d;kh lr ;sfí'

mqoa.,sl wdrjq,la fya;=fjka fuu >d;kh isÿj we;s nj fmd,Sish mejiqfõh'

myrlEfuka nrm;< ;=jd, ,enQ ;j;a mqoa.,hska fofofkl= m%;sldr i|yd frday,a .; lr ;sfí'

iïm;a nexl=j úiska ish SMS ^flá mKsjqv& fiajd .dia;= by< kxjd ;sfí' fï wkqj ish .kqfokqlrejka fjkqfjka w.h tl;= l< fiajdjla f,i fï olajd ,nd § ;snQ SMS Alertz i|yd jd¾Islj wh lrkq ,nk .dia;=j re' 350'00 la olajd jeä lr we;' ish SMS fiajd .%dylhska fj; SMS u.ska fï nj oekqï §ug nexl=j mshjr f.k we;'

fidaud,shdfõ fud.äIq w.kqjr isÿ jq ld¾ fndaïn msmsßulska mqoa.,hska 34 fofkl= ðú;laIhg m;aj we;s nj úfoia udOH jd¾;d lrhs' 

wod< msmsßfuka ;j;a mqoa.,hska 50 fofkl= muK ;=jd, ,nd we;s nj o jd¾;d fjhs'

f–'t,a' fudßikaia ika wekaâ fcdakaia ^isf,daka& mSt,aiS úiska kj T!IO ksIamdokd.drhla bÈßlsÍu i|yd mshjr f.k ;sfí'

fï i|yd weußldkq fvd,¾ ñ,shk 13'5 l wdfhdackhla isÿlrkq ,nk nj iud.u úiska fld<U fldgia fjf<|fmd< fj; oekqï § isà'

2016 jir wjidkh jk úg furg ck;dj úiska remsh,a ñ,shk 74"892 la fl%äÜ ldâm;a i|yd f.úh hq;=j we;s nj Y%S ,xld uy nexl=fõ kj;u jd¾;djl i|yka fõ' fuh 2015 jir wjidkfha § jd¾;d jQ remsh,a ñ,shk 63"010 yd iei£fï § ishhg 18'86 l by< hduls'

l¿;r" lgql=rekao uqyqÿ m%foaYfha fndaÜgqjla fmr<Sfuka isÿ jQ wk;=frka w;=reokajQjka fidhd wo WoEik isg h<s fufyhqï lghq;= wdrïN lrk nj kdúl yuqodj mjihs'

Bfha rd;%S ld,fha§ fufyhqï lghq;= ;djld,slj kj;d oeuqKq w;r ´kEu wjYH;djla i|yd ks<Odßka iQodkï lr ;enqKQ nj o kdúl yuqodj i|yka lrhs'

;rd;sru fkd;ld wmrdOlrejka kS;sh bÈßhg f.keú;a oඬqjï l< hq;=j we;s nj ksoyia udOH jHdmdrh mjihs'

tys le|jqïlre iS;d rxckS iy f,alï iS'fodvdj;a; hk whf.a w;aika j,ska ksl=;a l< ksfõokhl fï nj oelafjhs'

fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d cmdkh n,d msg;aj f.dia we;s nj jd¾;d fjhs'

cmdkfha fgdalsfhda kqjr meje;aúug kshñ; 22 jk wdishd ) meis*sla u;ao%jH fufyhqï n,d;aul lsßfï iuq¿jg iyNd.Súu i|yd Tyq wo ^20& w¿hu Èjhsfkka msg;aj .sh nj fmd,sia uQ,ia:dkh i|yka lrhs'

h;=remeÈlrejka i|yd iïmQ¾K  uqyqKq wdjrK ysiajeiqï me<§u ;ykï lrñka fmd,Sish mekjQ fr.=,dishla l%shd;aul lsÍu j,lajd,ñka wNshdpkdêlrKh úiska ksl=;a lr we;s ;ykï ksfhda.h ;jÿrg;a §¾> lr ;sfí'

ú,am;a;= wNh NQñfha ovhfï f.dia tk w;r;=r  jk ðú ks<OdÍkaf.a w;awvx.=jg m;aj  mq;a;,u wêlrKhg bÈßm;a l< iellrejka 10 fokdg  tla whl=g ,laI 05 YÍr wem folla u; wem ,nd fok f,i mq;a;,u jev n,k ufyaia;%d;a ks;s{ iïiQ¾  rdms uy;d ksfhda. lf<ah'

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY

KELIBIMA