BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

බස්නායක නිලමේගේ නිවසින් ඇත්දළ මතුවෙයි

uykqjr l;r.u foajd,fha niakdhl ks,fï .euqKq j,siqkaorf.a ksjfia ;sî we;a o< folla fidhd f.k ;sfí'

jkÔù ixrlaIK fomd¾;fïka;= ks,OdÍka wo tu jeg,Su isÿ lrk ,È'

tajdfha jákdlu fuf;la ;lafiare lr ke;s w;r fï ms<n| niakdhl ks,fïjrhdf.ka m%Yak lsÍu i|yd ;,d;=Th fmd,sish Tyq fidhd mÍlaIK wrUd we;'


jkÔù ks,OdÍka yd ;,d;=Th fmd,sish tlaj jeg,Su isÿlf<ah'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.