BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ඉන්ෆ්ලූවෙන්සා වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශ සීරුවෙන්

ud,Èjhsfka me;sr we;s iQlr WK ms<sn|j fukau tÉ' jka' tka' jka' bka*a¨fjkaid ffjrih ms<sn|j furg fi!LH n,OdÍka wjOdkfhka miqjkjd'

wm l< úuiSul§ fi!LH fiajd wOHla‍I ckrd,a ffjoH chiqkaor nKavdr lshd isáfha wod< frda.jdylhka y÷kd.ekSfï hdka;%Khla furg l%shd;aul njhs'

ud,Èjhsfka iQlr WK frda.h me;sÍu iïnkaOfhka ish wjOdkh fhduq ù we;s nj Y%S ,kalka .=jka fiajho m%ldY l<d'


fï Èkj, mj;sk fuu fndajk frda. ;;a;ajh fya;=fjka ud,Èjhska rcfha fi!LH wdrlaIK wdh;kh ixpdr i|yd wjodkula o m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'

fï ksid ud,Èjhsk fj; .uka lrk iy tys isg meñfKk .=jka hdkd i|yd fnda jk frda. je<elaùfï hdka;%Kh l%shd;aul jk njhs Y%S ,kalka .=jka fiajh ksfõokhla ksl=;a lrñka m%ldY lf<a'

tfukau ud,Èjhsk fj; isÿlrk .=jka .ukaj,§ Y%S ,kalka ld¾h uKav,h uqyqKq wdjrK m<Èkq we;s' tu wdjrK wjYH  ´kEu u.sfhl=g tajd iemhSug o .=jka fiajh mshjr f.k ;sfnkjd'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.