BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රජයේ සේවකයින්ට කැමති වෙලාවක ඇවිත් පැය 08ක් වැඩකර යන්න අවසර..!

fld<U k.rfha iy ;odikak m%foaYj, ud¾. ;onoh wju lsÍfï mshjrla f,i rcfha fiajlhkag kuHYS,S ld¾hd, fõ,djka y÷kajd§ug ie<iqï lr we;s nj uyd k.r iy niakdysr ixj¾Ok wud;HdxYh mjikjd'

ta wkqj rcfha fiajlhkag WoEik 07 isg 10 olajd ld,h we;=<; fiajhg meñK meh wgl fiajd uqrhla ksu lr miajre 03 isg 06 olajd kslau hd yelsh'


Loading...
uyd k.r iy niakdysr ixj¾Ok wud;HdxYh ta iïnkaOfhka fm!oa.,sl wxYh iuÛ o idlÉPd lsÍug n,dfmdfrd;a;= jknjhs mejfikafka'

,nk ckjdß udifha isg w;ayodne,Sfï mshjrla f,i rcfha ld¾hd, úYd, ixLHdjla we;s n;a;ruq,a, flakao%‍r.ksñka fuh l%shd;aul jkq we;s'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.