BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අනුන්ගේ වීඩියෝ තමුන්ගේ කර ගන්න ගිහින් වෙන දේ

brdÊ ms<sn|j fï Èkj, h<s;a l;dnyg ,lajkak mgka wrka'

ta .S; ksid fkdfjhs'

Tyq we;euqkaf.a iudc cd, fjí wvúj, .sKqï ms<sn|j ßfmda¾Ü lrk njg u;=j we;s l;dny ksidhs'

miq.sh od Tyq úiska uqody, msá¥fõ isßOïu ysñhka yd isá ùäfhdaj oeä úfõpkhg ,la l, “A Bright Future For Sri Lanka” kï jQ fmach ßfmdaÜ lr jid oukakg Tyq lghq;= lr we;s njg o iudc cd, fjí wvú Tiafia m%pdrh ù ;snqKd'Loading...
kuq;a tys weâñkajreka mjikafka iq¿ ld,hlska th kej; ,nd .;a kuq;a" lsisjla m< lsÍu f*ianqla wvúh úiska ;ykï lr we;s njhs''

fï iïnkaOfhka f;dr;=re úuid ne¨úg jd¾;d jqfKa brdÊg ysñlï we;s ùäfhdajla f*ianqla fj; wjirhlska f;drj tlalr we;s ksid tys whs;sh ms<sn|j i,ld f*ianqla wdh;kh fuu ;SrKh f.k we;s njhs'

;ukag ysñlula fkdue;s ùäfhdajla ;ukaf.a fmachlska oeuqjfyd;a fuu ;;a;ajh Woa.; jk njhs mejfikafka'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.