BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

කොල්ලන් මත්කර විවාහ පොරොන්දු ගන්නා කෙල්ලෙක් බුකියේ..! (තරුණයෙක් කියන සංවේදී කතාව)

i;H l;djls

^NdIdj ;rula wfYdaNk kuq;a l;djg iqÿiqu NdIdj thhs' leu;s wh lshjkak' hula bf.k.kak mq¿jka fjhs&

weh kñka wdYd h' wyïfnka fuka uqyqKq fmdf;ka wef.a m<uq mKsúvh ug ,enqKs' lsf,da nhsÜ fol ;=kla jáka ke;s jqj;a udf.a Ôú;hu w÷rg weo ouk l%shd odufha m<uq wdrdOkdj th úh' ud is;=fõ ud fydÈka okakd yÿkk fhfy,shla lshd h''

,sÅ; NdIdj ksu lrñ'


Loading...
udj nhsÜ lrkak tk flfkla lsh, ys;=j;a" thd bfuda kïn¾ tl ug tjmq ksid uu bfuda flda,a tlla .;a;d'' fl,af,la ;uhs'' ta;a nhsgla fjkak ´k'' uu fldalg;a ug fl,af,la bkakj lsh, lsõjd''ta;a fuhd t,a,s t,a,s l;djg tkj'' uu jev lrkafk *** tfla'' ;shk jev;a tlal u,a lvkak fj,djla ;snqfk kE'' ùäfhda flda,a yeu fjf,au'' johla jf.a oekqk;a fl,a,f.ka hula l**** mq¿jka njkï oekqkd'' ojia fol ;=k f.ú, hoaÈ fl,a, álla ióm Wkd'' ùäfhda flda,a tflaÈ Èj Èla lrkj'' mqxÑ mqxÑ j,a l;d lshkj'' fudl Wk;a rg ldmq vh,a tlla jf.a'' rg ld,kï uu álla lEju fudlo lsh, ys;=fj uu'' thd udj yïfnkak leu;s Wkd' fldalg;a uu thdf. whsäkaá ldâ tfla f*dfgdajla f.kak.;a;d'' jhi 18g jeä o n,kak'' hdka;ï 19hs'' thdj nqlsfhka yïnqfka 18 fjksod'' thd 29 fjksod wdjd udj yïfnkak'' yenehs **** tmd lsh, fmdfrdkaÿ lr.;a;d uf.ka'' **** fohla b;=re fj,d ke;s nj ug f;aß,d ysáfh' i,a,s j,g;a fkfuhs" ,õ tll=;a fkfuhs" leue;af;kau .ïfmd, boka je,suvg udj fydhdf.k tk lE,a,la'' fldfyduo wd;,a tl''

uu bkak fndaäfï lsisu wjq,la kE'' fl,a, u.ska tk .uka lsõjd tkafka ? folla ud;a tlal bo, hkak lsh,' fl,a, yeu fjf,au lsõfj fm*** l*** tmd lsh,' yenehs thd talg udj fmd<Ujk nj;a f;arekd'' Tkak thdj nia tflka wrka fndaäug tlalka wdjd' ys;mq ;rï iqkaor;ajhla kE''

fl,a,f. lSug fndkak;a f.kdjd'' f,uka ðka' fjdIa odkak hoaÈ ug fmdä ús,s,eÊcdjla oekqk;a fïls friamÜ uu biairy fydog weÿï ke;=j kdkj'' oeka lshy,a,d fïlsg m;sj;la we;so ke;=j we;ao@ n**** keoao lsh, weyqfj''  ug ys;=fk n*** lsh,''

n*** fkfuhskï b;ska jevl=;a kEfk l***' we;a;gu fm**** ;snqkkï w;j;a ;shka kE' ´jd nr flaia'
Tkak b;ska f,uka ðka fIdÜ tlla tfyu odkak mgka .;a;d'' fl,a, odk fIdÜ tfla iam%hsÜ jeã'' ta;a tals ug wïndkl fmdjkak yokj' uu lf<a tals tfy fufy n,mq .uka jlalr.;a;= fIdÜ tl fIama tfla ,Û ;snqk nd,aÈhlg y,mq tl' Wm;a md,k fm;s fndkak nE Æ' fldkavï odkak wmamsßhhs Æ' wkak t;k fmdä ielhla oekqk ug' fl,a, ys;ka bkak úÈhg uu f,uka ðka wuqfjka fIdÜ yhla ú;r od,d' ta;a uu oeïfu fmdä fIdÜ tlla ú;rhs' uu fydo isysfhka' fl,a, uf. is.rÜ tflkq;a fo;=ka mdrla fydog mmqjg weoaod' fïl wïn n***'

Tkak uu weia fol fndrejg mqxÑ lrf.k bkakj' whshd" fydog î,d" jeÿkg miafi l** lsõjd' l*** fohla kEfk mÜg n*** fk'' uu yskd jqkd ú;rhs talg' Tkak oeka ,Eia;s ∙ l***'
whshd le*** miafi udj nÈkj fkao lsh,'

újdy fmdfrdkaÿ .ek kS;sh uu okak ksid uu lsõfj uf. Ôúf;a biairyg ;shk ma,Eka iïmQ¾K fjklka uu ueß lrkafk kE ldjj;a lsh,' oeka l,ska mÜg n** jf.a ysgmq tlS" oeka oeka ug lsh, l*** udj nÈkak jf.a tkj' ,hsÜ ´*alrkak lsõjd thd' oeka mÜg lÆjf¾' Tkak l*** hkafk' uu okakj l*** fohla kE' ta;a fïls l** l;djla lshkj' fjk fohla fjkak **' fïls fõokdfjka lE.ykj' ug nh ys;=kd' f,dl= lïmkhla' fïls ke.sÜgd' f,a ..la khsáh mqrdu' fïls tal .,j,d ùis lrd me;a;lg' wv wÿfr uu oelmq ta f,a f.dv we;a;gu uu nh Wkd' fïlsu udj weo, wrf.k l*** lsõjd' oeka uu Thd ksid .Eksfhla'' udj nÈkj fkao whshd''

ys;y,a,fld uu jegqk ;;afj' is.rÜ fndk mcd; ;ä f.d** nÈkfldg'

ldudYdjg uq,d Wkd uu' fjk fohla Wkdfj lsh, ys;ka fi** lf<a' myqjod weúÈkfldg wudrefjka weúÈkj' ug mÜg wjq,a''uu .ek''

l*** ,hsÜ ksuqjg lsis ,eÊcdjla ke;=j fïls Bg miafi ojfi fi*** odkj' uf. hd¿fjd;a bkak ;eku fïls ìh¾ tfyu;a fndkj' uu oy wf;a l,amkd lf<a fïlsj nÈkak fjhso lsh,' f,a .Ejqk khsáh n,kak .shd uu kslug' we;a;gu f,a n,, i;=gq fjkafk fldfyduo ukqiaifhla úÈhg' uu hka;ï È. wßkak yooaÈ thd ´l wÈkak tmd whshd' ug uefrkak ysf;kj' uf. wïñ oek.;af;d;a thd uefrhs whshd lsh lsh wvkj' we;a; ;uhs' ug mÜg wjq,a' wdmyq fi** lroaÈ fõokdjla fmkakqfj kE' fydog úfkdao jqkd'

uu w;ska le** tlhs ;j <ufhl=;a yeÿfkd;a f,dal úkdihla' uu fldkavï hQia l<d thd tmd lshoaÈ' wjOdkula .kak nE fk' weúÈkafk;a wudrefjka' uy ? fõokdfjka lE .ykj' uf. ys;g fõokhs uu ksid fkao fï lsh,' thd uf. weÿï tlal thdf. weÿï álhs f,a ;shk khsáhhs fyaÿjd' ug fydaok ;ekg tkak ÿkafk kE j;=r .eyqjd'

Tkak ? folla bo, fl,a, hkak yokafk' fkdhd bkak jf.a uy fõokdfjka lE .ykj' nÈkaku fjhs jf.a oekauu' uu fldalg;a we;a; fõokdjlao n,kak ál fj,djla t,sfh bo, wdj' fïls fydog bkakj' n¢kak ´k whshd lsh lsh ug n, lrkj' uu uq,skq;a lSfj" ta fj,dfj;a lSfj uf. Ôúf;a bÈß ie,iqï .ek' tajd iïmQ¾K lr.kafk ke;sj újdyhla lr.kak nE fk' ´kak hdka;ï fl,a,j hjd.;a;d' hoaÈ;a lÿ¿ fmrdf.k wvkj' uf. Ôúf;au uy lÆ j,dl=<lska jeyqkd jf.a oekqfk' wudrefjka ldf.j;a yhshla ke;=j Ôúf;a ke.sgf.k wdmq ug fudlo fï ojia fol ;=klska Wfka lsh, ys;=kd'

oeka fl,a, .shd'' uu weú;a we| wia lrkak hoaÈ fldÜfg thdf. f,a'' ug wjq,a .eyqj lsh,o ys;kafk' ;Ska; f.dvla lshykafld' ug oeka tlska tl u;la Wkd'

;Ska; odkak ;uhs ,hsÜ ksuqfj' l,ska *** fj,d ;snqK ksihs lsis wjq,la ke;=j ***'' ta jf.au fmkakmq fõokdj fndrejla' uu flda,a tlla wrka fydog lsh, ÿkak thdg thdf. msßisÿ nj .ek' fïls ms<s.kafk kE' nÈkaku ´fk Æ' fmd,sis hkjÆ' ld,d jfrkafld'

¥IK kvqjla jefgkafk kE' ta;a újdy fmdfrdkaÿjla ÿkakd lsh, isú,a kvqjla odkak mq¿jka' tfyu l<dg nf,ka nkao, fokak nE' ta;a jkaÈhla .kak mq¿jka' ta;a ug jdishla ;shkj' udj jxpksl f,i" rjgdf.k újdy fmdfrdkaÿ ,nd.;a; lsh,' ta jf.au uu újdy fjkj lsh, ,sÅ;j idlaIs wksjd¾hhs' tia tï tia jf.a Wk;a' Tkak flaia tl fmd,sishg;a .shd' uu;a .shd lshyxfld' fïls;a weú;a'

meñ”,a, • uu talsj újdy fmdfrdkaÿ §,d f.kakf.k újdy fmdfrdkaÿ §,d thdf. lkHd Ndjh ke;s lr," ojila bo, hkak .shmq tl uu nf,ka B,. oji;a thdj kj;a;ka bo, oeka thdj u. wßkak yokj' ta ksid thdj újdy lr.kak ug Wmfoia fok f,i lsh, ;uhs meñKs,a,'

wks;a foa ;uhs fïlsf. ku wdYd fkfuhs' fjk tlla' fndrej ;j;a ;yjqrehs'

rfÜ kS;sfh yeáhg jhi 18g jeä" leue;af;ka meñKs" ukao udkisl fkdjk flfkla tlal ,sx.slj yeisÍu ¥IKhla fkfuhs' ta ksid uu n*** úÈhg fuhdj f.kak.;a;= úÈh" fjÉÑ yeu foau uu uf. lg W;a;f¾ ÿkakd' lrmq fndrej;a fmkakqjd' Bg miafi oek.;a;= fohska udj fjõÆjd'

fïls .ek wdmq m<fjks flaia tl fkfïÆ fï' flaia fyk f.dvhs Æ' ;j ;j whf.ka fydh, n,oaÈ fïls fï foaj,a biair bokau lrkjÆ'

hkak l,ska ug fmd,sisfhka Wmfoia ,enqfk iudc frda. .ek mÍlaIKhla lr.kak lsh,' fudlo wdYd f. yeá thd, ,Û *hs,a ;shkjÆ'

uu fgiaÜ tlla l<d' wjq,lakï kE' i,a,s §,d tlla f.kdjkï re1000ka 2000ka bjrhs' ta;a fï flfy,au,g ug 15la ú;r l=vq  fïjd yefudagu mdvï'

fï l;dj we;a;u tlla 100]lau' wjxl fl,af,d wkka;j;a bkakj' ta wiafi msßñkaf. ye.Sï j,ska W!j jÜg,d rjÜg,d whq;= m%fhdack .kak wh;a bkakj' uf. ysf;a ;shk tl ÿlla ;uhs uu ta .efgka fíreK;a" B<.g wksjd¾fhka wyskail fld,af,la talsg uqÆ Ôúf;au ì,a,g fokj lshk tl'

wks;a ÿl ;uhs"
fudav lu" wdYdj ksid uf. wkd.; ìßog uu oekgu;a fødays jqk tl' mßiaiñka fld,a,fka'wdjg .shdg nÈuq lsh,kï lshkak tmd'

újdy fmdfrdkaÿ iïnkaOfhka rfÜ mj;sk kS;sh n,dfmdfrd;a;= jkak…
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID