BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ජොන්ස්ටන්ගේ නඩුව කල් යයි

if;di wdh;kfha isÿ jQ uqo,a jxpdjla ms<sn|j ysgmq wud;H fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;dg tfrysj mkjd we;s kvqj 2017 jif¾ ud¾;= 24 od f;la l,a ;eîug fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d wo ksfhda. lf<ah'
tfiau wejkaÜ.dâ iud.u ms<sn|j meje;afjk kvqfõ ú;a;slrefjl= njg m;aj we;s ysgmq kdúl yuqom;s chkd;a fld<Uf.a uy;dg úfoia .;ùfï ;yku foien¾ 1 od f;la bj;alsÍug fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d wo ksfhda. lf<ah'

ta " Ökfha yd bkaÈhdfõ meje;afjk wdrlaIl iïuka;%K i|yd tlaùughs'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.