BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

එදා කොටින්ගේ ‘ටොසී’ චරපුරුෂයා අද ඇමැති උපදේශකයෙක්

fldákaf.a “fgdiS” nqoaê fiajdfõ m%Odk;u prmqreIhl= W;=re m<d;a iNdfõ weue;sjrhl=f.a m%Odk Wmdh ud¾.sl WmfoaYl f,i lghq;= lrk nj nqoaê wxY y÷kdf.k we;'

fudyq y÷kd.kq ,enqfõ jir 7 lg miqjh' jkaks fufyhqfuka miq n%s;dkHhg mek .sh fudyq h<s furgg meñK W;=rg f.dia‌ tu Oqrh ,ndf.k we;'


fuf;la‌ fudyqf.a m;aùu ryila‌ f,i meje;s w;r Tyq W;=re m<d;a iNd /ia‌ùïj,g mjd meñ”fuka je<lS ;sfí'

fldá foaYmd,k kdhl ;ñ,a fi,ajï iy ngysr rgj, ;dkdm;sjreka w;r meje;s idlÉPdj,§ ueÈy;alrejl= f,i l%shd l< fuu mqoa.,hd fydag,a fiajlhl= f,io lghq;= lr we;'

fuu fgdiS prmqreIhd miq.shod ,kavka kqjrg meñKs wjia‌:dfõ fldá úfrdaëka úiska Tyq y÷kdf.k ;sfí'

- Èjhsk
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.