BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

පුංචි දියණියක් යකඩ යදම්වල සිර කරලා

<ud ld,fha§ fndfyda fofkla mdi,a hdug fkdyels nj mjiñka ksji jfÜ Èõjd u;l we;s' mdi,a hkak n, lrñka fouõmshkaf.ka fldagq mdr;a jÈkak we;s'

uef,aishdfõ mqxÑ ÈhKshla mdi,a hkakg fkdyelshs lsõjd ksid oeßhf.a uj úiska kmqre oඬqjula § ;sfnkjd'ta jdyk kj;d ;nk ia:dkhl lKqjl hlv oïje,lska ÈhKsh .eg .id ne| ;eîuhs'

fuu oඬqjug ,laj we;s mqxÑ ÈhKshg ;ju jhi wjqreÿ 08hs lsh,hs wdrxÑ fjkafka'

uef,aishdkq fmd,sish úiska wod< uj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.