BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කාංචනී සියලු දේ අතහැර නන්දා මෙහෙණිය නමින් සසුන්ගත වෙයි [Photos]

ysrKhd ldxpkS .=Kr;ak kue;s ldka;djla mejÈ Èúhg msúis PdhdrEm lsysmhla fï ojiaj, uqyqKqfmd; mqrdu yqjudre jkjd' weh fld<U f.da;ó nd,sld úoHd,fha bf.kqu ,enQ ldka;djla'

mdi,a Ôú;h wjika jQ miq ldxpkS Y%S ,xld rcfha jdKsc ^úúO&kS;s.; ixia:dfõ ,>q f,aÅldjl f,i fiajh lrñka isg ;sfnk w;r ta ishÆ foa w;yer ldxpkS miq.shod .d,a, fu;a fnda fijk Ndjkd uOHia:dkfha§ .ïmy kkaod fufyKsh kñka iiqka.; jqKd'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.