BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ප්‍රංශය පරාජය කරමින් කේ‍රායේෂියාව ලෝක පාපන්දු ඉතිහාසය වෙනස් කරයිද? තීරණය අද

reishdfõ meje;afjk 21 jeks f,dal l=i,dk mdmkaÿ ;r.dj,sfha m%xYh yd fl%dfhaIshdj w;r meje;afjk wjika ;r.h wo ^15od& meje;aùug kshñ;h'

ta wkqj fujr mdmkaÿ ;r.dj,sh Wvqhál=re lrñka tx.,ka;h f.da, 2-1lska mrod fl%dfhaIshdj f,dal l=i,dk mdmkaÿ b;sydifha m<uq jrg wjika ;r.hla i|yd ;ukaf.a ia:dkh fjkalr.;a w;r" fn,aðhu mrojd m%xYh wjika uyd ;r.h i|yd iqÿiqlï ,nd ;sìKs'


tx.,ka;h yd fl%dfhaIshdj w;r meje;s fojeks wjika mQ¾j ;r.fha§ m<uq Nd.fha§ foms,u f.da, 1 ne.ska ,nd ;snQ neúka ;r.fha ;SrKh w;sf¾l ld,h f;la úys§ .sh w;r" tu ld,fha§ udßfhda uekaiqlsla ,enQ ;SrKd;aul f.da,h fya;=fjka fl%dfhaIshdjg wjika ;r.hg hEfï wjia:dj ysñúh'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.