Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fuys oelafjkafka úis tlajeks ishjfia fojeks oYlh wdrïNfha f,dal wjOdkh Èkd.;a iqúfYaIS PdhdrEmhls' fuys /iaj isák ñksiaiq f,dj by<u n,j;=ka w;r isá ;eke;a;ka fj;s' Tjqka /iaj isákafka wefußldfõ Oj, ukaÈrfha ryis.; ksÍlaIK ldurhla ;=<h' Oj, ukaÈr PdhdrEm Ys,amS ¾Ò{n{ bON,p úiska fuu PdhdrEmh f.k ;sfnkafka 2011 uehs ui 2od wÆhu 1gh'

oeka m%Yakh fï Woúh fu;rï Wkkaÿfjka n,d isákafka l=ulao hkakh' Tfí myiqj i|yd PdhdrEmfha jï fl<jf¾ fojekshg jdä ù isák l=vd ñksid y÷kd.kak' Tyq tjlg wefußld ckdêm;s ne/la Tndudh' ? fof.dvyßfha Tndud we;=¿ msßi ksÈ jrdf.k fï n,d isákafka rEmjdysks ;srhla foih' tys oelafjk iÔù o¾Ykh Tn yeu fokdu okakd ìysiqKq wjia:djls'

Tndud fuys wiqka f.k isákafka f,dalhu NS;shg m;a l< w,alhsvd kdhl Tidud ì,a ,dvka úkdY lsÍu i|yd wefußld kdúl yuqodfõ w;s úfYaI fufyhqï n<ldh jQ õpur b{p;M lKavdhug ksfhda. ,nd§fuka miqjh' Tidud ìka ,dvkaf.a w,alhsvd ixúOdkh 2001 iema;eïn¾ 11 wefußldfõ fmkag.khg t,a, l< ìysiqKq m%ydrfhka mqoa.,hka 2996la urKhg m;ajQ w;r 6000lg jeä msßila wdndê; ;;a;ajhg m;ajQy' úkdYhg m;a foafmd<j, jákdlu we'fvd' ì,shk 10la ù hehs .Kkh lr ;sìKs'


w,alhsvd m%ydrfhka wefußldkq wNsudkh mÆÿ jQ w;r wefußldj ìka ,dvka úkdY lsÍu i|yd uq¿ Yla;sh uqodyer ;sìKs' f,dj ishÆ T;a;= fiajd jd¾;d lf<a ìka ,dvka we*a.ksia;dkfha f;dard fndard l÷ jeáfha isg ish .ß,a,d yuqodjg kdhl;ajh fok njh' tfy;a wefußlka Ê´è ryia mÍlaIlhka ìka ,dvka mdlsia;dkfha lhsn¾ m<df;a wefndgdndoays ukaÈrhl fjfik nj fidhd.;af;ah' fkaú iS,aia fufyhqu ie,iqï lrk ,oafoa laIKsl m%ydrhlska ìka ,dvka urd oeóughs' fï rd;%sh tu ìysiqKq fufyhqu l%shd;aul jk rd;%shhs' we*a.ksia;dka c,d,dndoa ldka;dr m%foaYfha wefußldkq yuqod l|jqrl isg mdlsia;dkfha wefndgdndoa olajd fkaú iS,aia fin¿ka /.;a fy,sfldmag¾ hdkd folla msgj .sfha ckdêm;s Tndud ksfhda. ,nd §fuka miqjh'

iS,a fin¿ka ryis.;j mdlsia;dkq foaY iSudjg we;=¿ jk whqre;a Tndudf.a ukaÈrhg lvdjÈk wkaou;a fufyhqï lKavdhfï khsÜ úIka leurd wdOdrfhka ,efnk iÔù rEm fuu msßi krUñka isá;s'


jï fl<jf¾ isák fcda ìâka tjlg Wm ckdêm;sh' Tndud wi, wiqka f.k isákafka úfYaI fufyhqï wKfok ks,Odß ckrd,a ud¾I,a" Tndud msgqmiska isgf.k isákafka woañrd,a uhsla uq,Skah' jhsÜ yjqia ld¾h uKav, m%Odks ì,a fâ,s Tyq wi, isà' bÈß mi lg w;ska jidf.k isákafka rdcH f,alï ys,ß la,skagkah' wehg bÈßfhka wdrlaIl f,alï frdnÜ f.aÜo msgqmiska ksfhdacH wdrlaIl WmfoaIl fvksiao isà' ;rula miq mig fjkakg tî f.k isák ldka;dj Tâß f;dïikah' Tndudf.a isrer /.;a iS,a Nghka mdlsia;dk foaY iSudj miq lrk ;=re Tjqyq weismsh fkdfy<d n,d isá;s'

Wfoaks iuka l=udr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY