BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මැතිව්ස් ඉල්ලා අස්වෙයි

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kdhl;ajfhka b,a,d wiajk nj wekacf,da ue;sõia" l%slÜ f;aÍï lñgqjg jdÑlj oekqï § ;sfí' Tyq ish b,a,d wiaùu oekqï ÿka nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha ks,Odßkao ms,sf.k ;sfí' ue;sõia wo ^12& fmrjrefõ§ lKavdhfï l%Svlhka yuqùfuka miqj ish ;SrKh ks, jYfhka m%ldYhg m;a lsÍug iQodkñka isák nj o jd¾;d fõ' Y%S ,xld l%slÜ b;sydifha m<uq j;djg isïndífõ lKavdhug tfrys tla Èk ;r.dj,shla mrdch ùfuka wk;=rej wekacf,da ue;sõia b,a,d wiaúh hq;= njg iudc udOH cd, Tiafia woyia m<fjñka ;sìK'

úfYaIfhkau ue;sõia" ÈfkaIa pkaÈud,a fyda ,is;a ud,sx. fkdue;sj Wmq,a ;rx. f.a kdhl;ajfhka miq.shod isïndífõ ys ixpdrh l< Y%S ,xld lKavdhu ;r.dj,sh ch.%yKh lsÍug iu;ajqj;a" fcHIaG l%Svlhka o iys; lKavdhu Y%S ,xldj ;=< §u ;r.dj,sh mrdchùu l%Svdf,da,Ska f.a oeä úfõpkhg ,la ù ;snqKs'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.