BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ඩෙංගු නසන්න ඉතිහාසයේ නොවූ වැඩක්

wo fmrjre 9'00 isg 11'00 olajd ld,h ishÆu udOH wdh;k fvx.= u¾Okh iïnkaO fhka oekqj;a lsÍfï taldnoaO úldYhla Èh;a lr ;sfí'

wod< meh fol ;=< ,nk fikiqrdod Wfoa 10'00;a - 12'00;a w;r ld,fha§ wfma f.j;a; wmsu msßisÿ lruq hk wruqK idlaId;a lr .ekSu b,lal lr .ksñka isÿlrk l%shdldÍ lu oekqj;a lsÍu yd fvx.= ueãug mqrjeishd i;= hq;=lï yd j.lSï iïnkaOfhka oekqj;a lsÍï isÿ flf¾'

fï meh fol fyg Èkfha ishÆ rEmjdyskS kd,sld yd .=jka úÿ,s kd,sld taldnoaO fvx.= u¾Ok oekqj;a lsÍfï jevigyk fjkqfjka fjkalr we;'


“wms wrUuq fvx.= ÿr,uq cd;sl l%shdkaú;hg tlafjuq” hk f;audj hgf;a ishÆ udOH talg f.dkqùu isÿlrkq ,nhs'

tfia u ,nk 19 jk nodod Èk mdi,a yd ld¾hd, mßY% msßisÿ lsÍu b,lal lr .ksñka fvx.= jHik u¾okh lsÍfï jevigykla ishÆu úoHq;a udOHkaf.a odhl;ajfhka  isÿ lsÍug o kshñ;j h'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.