BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රාජගිරියේ ගුවන් පාලම නියමිත දිනට පෙර විවෘත කෙරේ

fï jif¾ foieïn¾ udih jkúg rdc.sßh uxikaêfha .=jkamd,ï folu újD; lsÍug lghq;= lrk nj cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾:sl lghq;= ksfhdacH wud;H" wdpd¾h y¾I o is,ajd uy;d mjihs'


rdc.sßh .=jkamd,u wdY%s; jevìfï ksÍlaIK pdßldjlg tlajQ ksfhdacH wud;Hjrhd lshd isáfha fldgia folla f,i md,ï folla iE§ug lghq;= lr we;s neúka tys tla md,ul jev ksulsÍug kshñ;j mej;sfha 2018 foieïn¾ udifha§ njhs'

fuu lghq;a; ie,iqï l< iïmQ¾K ld,hg m%:ufhka ksud lrk neúka l,ska weia;fïka;= l< ì,shk 4'5g jvd wvq uqo,lska ksud l< yelsfjkq we;s nj;a Tyq jeäÿrg;a i|yka lf<ah'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.