BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අනියම් සැමියා ඇඳ යටින් හසුවී සිදුවුණු දේ

újdyhg jxpdjla l< flfkla" ta jxpdj jy.kak .;a;= W;aiyhla t<sfj,d" f,daflu biairy ,Êcd jqKq isÿùula fï'

fldf,dïìhdfõ ldka;djla ;ukaf.a ieñhdg fydfrka lrf.k .sh wkshï iïnkaOhla w;gu wyqfjkak .shd'ta wef.a wkshï ieñhd wef.a ldurfha bkakfldg" wef.a kekaoïud fï ldurhg yÈisfhau tkak yomq ksihs'

ta fj,dfõ fï ldka;dj tl mdrgu Tyqj we| hg yx.kak yokjd'

yenehs jefâ id¾:l fjkafka keye'

fï ldka;djf.a ieñhdf.a mjqf,a wh fï mqoa.,hghs - ldka;djghs myr§,d fmd,sishg Ndr fokjd' ‘

ta w;f¾u fï isÿùu ùäfhda lr,d iudc udOHj,g fnod yßkak;a Tjqka lghq;= lr,d'
 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.