BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ldls weÿug hg jqk ys; fydo ukqiai lu

;u ïj úiska w;yer oud Bfha ^23& Èk ixoHdfõ  msgfldgqj mqoa.,sl nia kej;=ïfmd, wi, oud.sh l=vd o/jl= fmd,sia ndrhg f.k ;sfnkj'' ta nj ;u f*ianqla msgqj fmd,sia mÍlaIl fkú,a m%shr;ak uy;d ioka lr ;snqfka fï wdldrfhks'


ish ïj úiska w;yer oud wo ^22& Èk ixoHdfõ msgfldgqj mqoa.,sl nia kej;=fï isg yuq jQ 
isg yuq jQ fï mqxÑ fldÆ meáhdf.a mshd ñh f.dia we;s w;r uj ÿïßh fmd, nia kej;=ï m, fuu ,uhd ;nd is.ufka fhÿkq nj;a oekg Èk 2 g fmr isg uj fï <uhd ne,Sug meñk ke;s nj wkdjrkh úh fïu orejdf.a fygÈk wdf,dalu;a lsÍu ioyd fmd   ,sia Ndrhg f.kakd ,È'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.