BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අත් ට්‍රැක්ටරයට යටවී මියගිය සිරුර බැලීමට ආ කාන්තාවන් සිහිසුන්ව වැටෙයි

kd;a;kaäh ms,dlgquq,a, fj,ahdhl ydñka isá mqoa.,fhl= ;ud meojQ w;a g%elagrhg hgùfuka ñh f.dia ;sfnkjd'

Bfha rd;%sfha fï wk;=r isÿjkakg we;ehs fmd,sish iel lrhs' fuf,i urKhg m;aj we;af;a frdâks jika; m%kdkaÿ ^49 & kue;s miaore msfhls'


fï wk;=r isÿjk wjia:dfõ lsisfjl= fkdisg we;s w;r wo wÆhu ksjeishka fidhd ne,Sfï§ w;ag%elagrhg hgj ;snq u, isrer oel we;' fï isÿùu ne,Sug meñKs lSm fofkl=u la,dka;j jeáKs'

udrú, fmd,sish fï ms,snoj jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.