Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

.ïmy fmd,Sish úiska 19 fmrjre 10 isg .ïmy k.rfha ia:dk lsysmhl lrk ,o úuiqï j,§ .ïmy k.rhg áhqIka tk nj mjid k.rfha fjk;a ia:dk j, fkdukd f,i yeisfrñka isá nd, jhialdr fcdavq 24la fmd,sia Ndrhg .kakd ,§'

fuhska nd,jhialdr fcdavq 15la .ïmy iskud Yd,d ;=< wiNH f,i yeisfrñka isáh§ fmd,sia Ndrhg .ekqKq w;r b;sß nd,jhialdr fcdavq fmd,sia Ndrhg f.k we;af;a .ïmy k.rfha f.dvke.s,s ;=< tf,i yeisfrñka isáh§h'

fï w;r .ïmy k.rfha f.dvke.s,a,la ;=< ;snQ ì,shÜ l%Svdj isÿ lrk ia:dkhl§o nd, jhialdr fofofkl= fmd,sia Ndrhg f.k ;sfí'


fufia fmd,sia Ndrhg .ekqKq <dnd, fmïj;=ka fmd,Sishg mjid we;af;a ;u foudmshkaf.a wjirh u; u;= újdy ùfï wruqKska fuu fma%u iïnkaO;d mj;ajd f.k hk njh' tfy;a miqj tu foudmshka fmd,Sishg le|jd lrk ,o úuiSï j,§ Tjqka mjid we;af;a ;uka fï ms<sn|j lsisjla fkdokakd njh' bka miqj tu orejkag yd foudmshkag wjjdo lsÍfuka miqj tu orejka foudmshka fj; ndr§ ;sfí'

.ïmy fcHIaG fmd,sia wêldÍ uqÈ; mqiaie,a, uy;df.a iy .ïmy uQ,ia:dk fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl wíÿ,a .*d¾ uy;df.a Wmfoia u; .ïmy fldÜGdY fufyhqï ueÈßfha ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl bÿks,a fmf¾rd uy;df.a m%Odk;ajfhka fuu úuiqu isÿ lrk ,o w;r .ïmy fmd,sia ldka;d ld¾hxYfha iyh o Bg ,eî ;snqKs'

yqfola kS;sh l%shd;aul lsÍug jvd fhdjqka isiq isiqúhka úYd, msßila áhqIka wOHdmkh ,nk .ïmy k.rfha ;reK ;reKshka w;r iodpdr fidaodmd¿jla isÿùu je,elaùu msKsi .kq ,nk udkqIsl mshjrla f,i fuu úuiqu isÿ l< nj .ïmy fmd,Sisfha m%ldYlfhla ,laìu Tka,hska fj; mejiSh' tfukau fun÷ iodpdr fidaod md¿ùï uq,a fldg <ud wmpdr" ia;%S ¥IK" <dnd, oeßhka .eí .ekSï" .íid lsÍï we;=¿ wêlrK l%shdud¾. .; hq;= isÿùï nyq, úh yels njo Tyq jeä ÿrg;a lSh'

óg fmr miq.sh fmnrjdß 5odo .ïmy k.rfha fuf,i fkdukd f,i yeisfrñka isá ;reK fcdavq 40la fmd,sia Ndrhg f.k fï whqßkau uqod yßk ,§' tys§ m%foaYjdiska mjid isáfha u;l we;s ld,hlska fmd,Sish tn÷ l%shdjlg fhduq jQ uq,a u wjia:dj th njh'

miq.sh ld,h ;=< .ïmy áhqIka isiq m%cdj uq,a fldg YS>%fhka ì|jefgñka mej;s iodpdr uÜgu h<s fuf,iska fyda ia:dms; ùu hym;a m%jK;djla nj fmkajd fok m%foaYjdisyq miq.sh ckjdß 18od isg ,laìu Tka,hska ys m<lrk ‘.ïmy áhqIka isiq isiqúhkaf.a Wm ixialD;sh’ ,sms fm< fuu idOkSh mshjr i|yd fnfyúka WmldÍ ù we;s nj meyeÈ,sj fmfk;ehso lshd isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY