BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මහජනතාවට වස කවන රජරට මෝල්ලු

"iy,a fuda,a ysñhka úiska uyck;djg ji ljk kjuq mqj;la‌ wkdjrKh jkafka rcrg fmdf,dkakre fmfofiks"

iy,a fuda,aj, ù f;d. .nvd fldg §¾> ld,hla‌ wdrla‍IdldÍj ;nd.ekSu i|yd W.% úi iys; lDñ kdYl j¾. tu ù j,g fhdok nj wkdjrKh ù we;ehs miq.shod fmdf,dkakrej Èia‌;%sla‌ f,alï ld¾hd,fha meje;s Èia‌;%sla‌ lDIsl¾u lñgq /ia‌ùfï§ m%ldY úh'

Èia‌;%sla‌ f,alï rxð;a wdßhr;ak uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s fuu /ia‌ùfï§ jl=.vq ksjdrKh ms<sn|j m%.;s iudf,dapkh idlÉPdjg .;a wjia‌:dfõ§ fmdf,dkakrej Èia‌;%sla‌ jl=.vq frda. ksjdrK tallfha m%Odk ffjoH ks,Odß ffjoH u,s;a fu;a;iQßh uy;d fï nj fy<sorõ lf<ah'


iy,a fuda,a ysñhka ;u ù f;d. lDókaf.ka wdrla‍Idlr .ekSug fï wkaoug wêl úi iys; lDñ kdYl fhdok nj;a tu lDñ kdYl fl;rï m%n,o h;a wjqreÿ 4 la‌ 5 la‌ jqjo tf,i .nvd lrk ù f;d. l,a;nd .; yels njg fy<sorõ ù we;ehso ffjoH ks,Odßhd m%ldY lf<ah'

oekg rcrg nyq,j mj;sk jl=.vq frda.hg fya;=j l=ula‌o hkak ksYaÑ; jYfhka y÷kdf.k fkdue;s kuq;a lDñ kdYl j¾.o thg tla‌ fya;=jla‌ f,i y÷kajk njo ffjoH u,s;a fu;a;iQßh uy;d fuys§ mejeiSh'

fmdf,dkakrej Èia‌;%sla‌lfha muKla‌ tla‌ udihla‌ we;=<; jl=.vq frda.Ska ish fofkl= wÆ;ska y÷kd .kakd nj;a ffjoH fu;a;iQßh uy;d fuhg wu;rj fï jkúg mdi,a <uqkaf.ka ishhg oyilg muK jl=.vq frda.fha uQ,sl ,la‍IK we;ehs kj;u mÍla‍IKj,ska fy<sù ;sfnk njo lSfõh'

fmdf,dkakrefõ ;j;a udrfhla‌

wE; ÿIalr .ï ìï mjd jid me;sr hk u;a Wjÿr ms<sn|jo fujr Èia‌;%sla‌ lDIsl¾u lñgq /ia‌ùfï§ úfYaI l:dnyg ,la‌úh'

u;ao%jH ksjdrKh ms<sn| m%.;s iudf,dapkfha fmdf,dkakrej Èia‌;%sla‌lfha f.dú ksfhdað;jre fmkajd ÿkafka .xcd lismamq jeks foa .ïj, úYd, Wjÿrla‌ f,ig me;sr hk njhs' fuh ueඬ,Su i|yd läkï mshjr .;hq;= njo Tjqyq tys§ fmkajd ÿkay' u;a rl=id k.r .ïìï .s,f.k ;sfnk njg lÈu WodyrKhla‌ f,i miq.shod ysÛqrla‌f.dv m%foaYfha m%Odk mdi,l wdmk Yd,dj ;=< lismamq fmrk cdjdrula‌ §¾> ld,hl mgka lrf.k heu f.k yer oela‌ùh' fydr u;ameka fmÍfï cdjdrï Èia‌;%sla‌lfha iS.%fhka jeäfjñka ;sfnk nj;a tajd ueඬ,Su i|yd läkï mshjr .;hq;= njg;a f.dú ixúOdk ksfhdað;jreka úiska óg by;§o fuu Èia‌;%sla‌ lDIsl¾u lñgq /ia‌ùfï§ fmkajd§ ;snqKs' tfy;a tu ueඬ,Sï iïnkaOj kï m%.;shla‌ fuf;la‌ jd¾;d ù fkd;snqKs' ysÛqrla‌f.dv k.rhg wdikakfha msysá m%Odk fmf<a mdi,l wdmk Yd,dj ;=< lismamq fmrñka isá tu wdmk Yd,dj mj;ajdf.k .sh mqoa.,hd w;awvx.=jg .kakd ,oafoa ,enqKq f;dr;=rla‌ u; iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ fld<U úfYaI jeg,Sï tallfha ks,OdÍka lKa‌vdhula‌ úiska njo fuys,d i|yka l< hq;=h'

,wfma f;dr;=re mk;

f,dalfha m%n, tlla‌,

f;dr;=re oek .ekSfï whs;sh l%shd;aul jk f,dalfha rgj,a 111 la‌ w;=ßka Y%S ,xldfõ f;dr;=re oek .ekSfï whs;sh ms<sn| mk;g ;=kajk ;ek ysñjk nj miq.shod wkqrdOmqrfha iy fmdf,dkakrefõ meje;s udOH jevuq¿j,§ Y%S ,xld mqj;am;a wdh;kfha kS;s{ rÈld .=Kr;ak uy;añh mejeiqjdh'

weh fï nj i|yka lf<a Y%S ,xld mqj;am;a wdh;kfha fufyhùfuka wkqrmqr fmdf,dkakrej Èia‌;%sla‌lj, meje;s f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh ms<sn|j udOHfõ§ka oekqïj;a lsÍfï wjia‌:djkag tla‌fjñks' f,dalfha ;=kafjks ;ekg n,j;a f;dr;=re mk;la‌ wm i;=j meje;sho f;dr;=re ixia‌lD;shla‌ wfma rfÜ ;sfnkjdo@ hkak kS;s{ rÈld .=Kr;ak uy;añh úuid isáhdh' f;dr;=re whs;sh ms<sn|j kS;sh l%shdfõ fhoùu" tu.ska m%fhdack .ekSu mqrjeis hq;=lula‌" j.lSula‌ njo weh fuys§ fmkajd ÿkakdh'

Y%S ,xld mqj;am;a meñKs,s fldñifï lu,a ,shkwdrÉÑ uy;df.a w.kd woyia‌ j,skao fuu ckudOH jevuq¿ fmdfydi;a flßKs'

W;=reueo wúêu;a 

.=re udre meñKs,a,g udkj 

ysñlï fldñiu lkafohs

cd;sl .=reudre m%;sm;a;sh W,a,x>Kh lrñka fuu ^2017& jif¾ W;=re ueo m<df;a .=re fiajfha ia‌:dk udreùï lr ;sfnk njg ,xld .=re ix.uh u.ska udkj ysñlï fldñiu fj; lrk ,o meñKs,a,la‌ úNd. lsÍug wkqrdOmqr udkj ysñlï ld¾hd,h ;SrKh fldg we;' 

ta wkqj W;=re ueo m<d;a rdcH fiajd fldñIka iNdfõ f,alïjrhdg iy W;=re ueo m<df;a wOHdmk wOHla‍Ijßhka isõ fokl=go wo ^23od& Èk wkqrdOmqr udkj ysñlï ld¾hd,fha fmkS isák f,i Y%S ,xld udkj ysñlï fldñIka iNdfõ wkqrdOmqr m%dfoaYSh iïnkaëlrK ks,OdßkS ví,sõ' mS' Ysfrdañ m%shxld fufkúh úiska oekqï§ ;sfí'

wkqrdOmqr" .f,kaì÷Kqjej" ÈUq,d., hk wOHdmk l,dmhkays l,dm wOHdmk wOHla‍Ijßhka úiska fuu jif¾ fmnrjdß ui 02 jeks Èkg miqj wúêu;a .=reudre /ila‌ isÿlr ;sfnk njg ,xld .=re ix.ufha m%Odk f,alï î' fþ' tia‌' m%kdkaÿ iy iNdm;s m%shka; m%kdkaÿ hk uy;ajreka úiska Y%S ,xld udkj ysñlï fldñiug meñKs,s fldg ;sfí' 

tu l,dm wOHdmk wOHla‍Ijßhka úÿy,am;sjrekaf.a iy .=re udre uKa‌v,j, ks¾foaY fkd;ld ish fm!oa.,sl wNsu;h mßÈ .=rejrekag ia‌:dk udreùï ,nd§u isÿlr we;s njo ,xld .=re ix.uh udkj ysñlï fldñiug bÈßm;a lr we;s meñKs,a, u.ska jeäÿrg;a m%ldY fldg we;'

fmdf,dkakrefõ 

mdi,l orejkaf.ka 

ckm;sg meñKs,a,la‌

;u mdie,a NQñfha ;snQ jákd .ia‌ j¾. lsysmhla‌ lmd oud isÿlr we;s jk úkdYh iïnkaOfhka mÍla‍IKhla‌ mj;ajkakehs fmdf,dkakrej wOHdmk l,dmhg wh;a ne¢jej" ksljej .dñ” úoHd,fha bf.kqu ,nk isiq ore oeßfhda ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.ka b,a,d isá;s'

mdif,a yß; Whfka iqkaor;ajh Tmj;a lsÍug uyÛq fufyjrla‌ bgql< tu jkia‌m;sh jkid oeuQ mqoa.,hkag tfrysj lsisÿ kS;shla‌ fuf;la‌ l%shd;aulù fkdue;s njo Tjqyq fmkajd fo;s'

miq.sh mdi,a ksjdvq iufha§ fuu jk úkdYh isÿlr we;s w;r tys ;snQ jákd oej l|ka /ila‌ fydr ryfiau m%jdykh lr we;s njo lsh;s'

mßirfha NdrlrejdKka f,i ckdêm;s;=uka úiska fuu jk wmrdOh isÿfldg ksoe,af,a miqjk msßig tfrysj kS;sh l%shd;aul lsÍug fufyhjd jrolrejkag ksis oඬqjï ,nd§ug mshjr .kq we;ehso fuu isiq ore oeßfhda Wola‌u n,dfmdfrd;a;= fj;s'

la‍Ih frda.h wfma rfgka ljod ;=rka lruqo@

f,dal la‍Ih frda. Èkh fh§ ;sfnkafka ^24od& fyggh' th wNsuqj isák wmyg la‍Ih frda.h ms<sn|j wñysß l:djla‌ wikakg ,efí' tkï jirlg wÆ;ska frda.Ska oi oyila‌ muK fidhd .efkoa§ ;j;a bka wvlg wdikak m%udKhla‌" ydr mkaoyila‌ muK lsisÿ m%;sldrhla‌ fkd,en ksoe,af,a iudc.;j isàuhs' oekg la‍Ih frda.Ska jeämqru yuqjkafka fld<U Èia‌;%sla‌lfhka njg jd¾;djk w;r ta wkqj m%;sldr fkd,nd iudcfha ießirk msßio wh;a jkafka fld<U Èia‌;%sla‌lhguh' la‍Ih frda.h je<÷Kq mqoa.,hl= m%;sldr fkdue;sj iudc.;j isàu hkq w;sYh ìysiqKq ;;a;ajfhls' th urdf.k uefrk fndaïnlrefjl= ckhd .ejfik ia‌:dkj,g whdf,a hkakg bvyer ;eîula‌ n÷h'

la‍Ih frda.h iïnkaOfhka fï jkúg mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j lreKq ldrKd wkdjrKh jQfha fyg ^24& Èkhg fh§ ;sfnk f,dal la‍Ih frda. Èkh ksñ;af;ka meje;s udOH yuqfõ§ fmdf,dkakrej uy frdayf,a Yajik frda. úfYaI{ ffjoH kkaÈl yßia‌pkao% uy;d l< woyia‌ oela‌ùfï§h'

la‍Ih frda.hg m%;sldr i|yd fhduq fkdjqKq frda.Skaf.a .Kk oyia‌ .Kkska isák njg ixLHd f,aLk ilia‌ fjoa§ tu frda.h furáka ;=rka lsÍu wmg ljod l< yelsfõo hkak n,j;a ielfhls'

flfia kuqÿ f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj wfma rg la‍Ih frda.h nyq, rgls' fuu ;;a;ajh msgq oelSug fi!LH wxY muKla‌ fkdj ;j;a fndfyda la‍fIa;%hkays j.lsjhq;a;kaf.a wjOdkh fhduqúh hq;= nj wújdÈ;h'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.