BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කවුරුත් දන්නා කියන ගූගල් එක ලෝකයේ දැවැන්ත සමාගම් විසින් වර්ජනය කරන භයානක හේතුව මෙන්න

.+.,a iud.u úiska m%pdrh lr yßk oafõY iy.; l;d ksid tu iud.ug úreoaOj ;%ia;jd§ mk; hgf;a kvq mejßh yels nj  tx.,ka;fha fcHIaG kS;s{ frdnÜ nla,kaâ uy;d mjid isákjd'


wka;jd§ woyia orkakka hkqfjka ye¢kaùug we;s ìh ksidu ckjdß udifha§ fldld flda,d iud.u .+.,a ys ;u m%pdrl oekaùï mjd m,lsÍfuka je<lS isáhd' 

fï wdldrhg ;j;a fndfyduhla iud.ï ;u m%pdrl oekaùï .+.,a ys m<lsÍu j¾ckh lr ;sfnkjd'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.