Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

Thdg b;ska ´l ú;rufka ´k" fï ldka;d md¾Yjfhka mqreI md¾Yjhg kef.k fkdalaldvqjla' ‘´l’ lsh, woyia flfrkafka ,sx.sl yeisÍï nj wuq;=fjka lshkak wjYH keyefka' we;a;gu msßñka jeä wjOdkhla fhduq lrkafka ,sx.sl yeisÍï ms<sn|j ú;rlauo@ hq. Èúhl id¾:l;ajhg ,sx.sl yeisÍï hkq w;HdjYH idOlhla ;uhs' kuq;a msßñka ;u iyldßhf.ka uQ,slju n,dfmdfrd;a;= jkafka thu muKla o@  fï ,smsh ta ms<sn|jhs'kuq;a we;a; jYfhkau msßñkag wka ish,a,gu jvd jeo.;a jkjd hehs lshkafka ;u iyldßhf.ka ,efnk f.!rjhhs'  Tjqka iEu úgu iyldßhf.ka ,efnk w.h lsÍïj,g jákdlula ,nd fokjd' ;ukaf.a j.lSï yßhg bgq lrk njg" ;uka ksid weh isákafka i;=áka njg hkd§ oEg Tjqkag ,efnk fyd|u iy;slh jkafka iyldßhf.ka ,efnk f.!rjh iy w.h lsÍuhs'

iyldßhf.ka fld;rï ,sx.sl jYfhka ;Dma;shla ,enqj;a weh ;ukaj fy,d olskjdkï" ;uka mjq, fjkqfjka lrk oE fkdi,ld yßkjdkï" ks;r fofõf,a ueisú,s k.kjdkï msßñkag hq. Èúh tmd jk njhs iólaIK j,ska ;yjqre ù ;sfnkafka'

fuh lshjk Tn ldka;djla kï my; oE u.ska Tfí iylrej iEu úgu w.h lrkak' Tfí hq. Èúfha i;=g iEuodu /£ mj;Sú'

Tyqg lSug we;s foag ijka fokak' ta iu.u Tfí woyia o Tyq yd mjikak
Tn hula lsÍug fmdfrdkaÿ jQjd kï th ta wdldrhgu bgq lrkak'
Tn Tyq yd tlÛ fkdjk ;eka we;akï ta ms,sn|j Tyq yd fm!oa.,slj l;d ny lrkak'
ñ;=rka" kEoEhka" wi,ajeishka bÈßfha Tyqf.a fyd| .;s .=K ms,sn|j mjikak'
Tyq ksid Tng wdrlaIdldÍ yeÛSula oefkk nj Tyqg oefkkakg fokak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY