Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

ud;r mUqrk mÈxÑ fhyd,s ixckd ,shkm;srK orejd b;d ÿ¾,N .Kfha frda.hla jk Hyperinsulinemia frda.fhka fmf<k neúka wehg wjYH T!IO iy wfkl=;a ffjoH myiqlï ,nd§ug fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d wo ^16& lghq;= lrk ,È'

úoaHq;a udOH kd,sldjlska fuu orejd ms<snoj m%pdrh ùfuka miq ta ms<snoj wjOdkh fhduq l< fi!LH wud;Hjrhd wehf.a uj jk úkaÈld f.dvlkao iy mshd jk ixÔj ,shkm;srK fi!LH wud;HdxYhg le|jd udi 03 lg wjYH T!IO wo Èk ,nd fok ,È' wehg fus jkúg m%;sldr isÿ lrkq ,nkafka fnd/,a, ßþfjs wd¾hd <ud frdayf,a fydafudak iy wka;rdi¾. úfYaI ffjoH kfjdaod w;m;a;= uy;añhhs'wehg ks¾foaY lr we;s Diazoxide BP keue;s T!IOh Y%S ,xldjg wdkhkh lsßu m%udo ù we;s neúka fi!LH wud;Hjrhdf.a ueÈy;aùu u; rdcH T!IO kS;s.; ixia:dj úiska läkñka T!IOh wdkhkh lr orejdg ,nd§ug mshjr f.k we;' T!IO ,nd§fuka miq foudmshka iu. idlÑPdjl ksr; jQ fi!LH wud;Hjrhd m%ldY lf<a orejdf.a ie;alu tx.,ka;fha § isÿ lsÍug lghq;= fhdod we;s njhs' ta ioyd wjYH myiqlï ,nd§ug mshjr .kakd nj fi!LH wud;Hjrhd foudmshka fj; oekqï fok ,È'

bka miq orejdf.a uj jk úkaÈld f.dvlkao uy;añh m%ldY lf<a orejdg wjYH T!IO ,eíu ms<snoj i;=gg m;ajk njhs' fi!LH wud;Hjrhd fuh oek.;a fudfydf;a ÿrl:kfhka l:d lr wjYH úia;r ,nd.ksñka meh 24 we;=<; T!IO f.kajd ,nd§u ms<snoj ia;+;sh mqo lrk nj weh m%ldY lr isáhd h' ;j o fi!LH wud;Hjrhd lreKdjka; wud;Hjrfhl= nj;a" fi!LH wud;HOQrfha j.lSï ksis mßÈ bgq lrk nj;a weh fuys§ wjOdrKh lr isáhdh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY