BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

f,dal kdhlhka uú; lrñka kjiS,ka; w.ue;s f.or hhs


ish mjqf,a b,a,Su u; ish wg jirl foaYmd,k Èúhg iuq §ug kjiS,ka; w.ue;s fcdaka lS ;SrKh lr ;sfí'


;u Ôú;fha .;a wmyiqu ;SrKh fuh nj;a ó,Ûg ;uka lrkafka l=ula o hkak fkdokakd nj;a w.ue;s Oqrfhka bj;a ùu ms<sn| ksfõokh lrñka fcdaka lS yeÛqïnrj lshd isáfhah'

ta wkQj foieïn¾ 12 jeks od Tyq ks, jYfhka ;k;=frka bj;a jk nj m%ldY lr we;s w;r ksfhdacH w.ue;s ì,a bx.a,SIa úiska w.ue;s ;k;=r ndr .ekSug kshñ;h'

kjiS,ka; w.ue;sjrhd ish ;k;=ßka b,a,d wiaùug ;SrKh lr we;af;a Tyqf.a ìß|f.a b,a,Su u; nj kjiS,ka; udOH jd¾;d lr we;s nj úfoia mqj;a jd¾;d lrhs' fcdaka lS 2014 iema;eïn¾ udifha § cd;sl mlaIfhka f;jeks jrg;a ch.%yKh l< w;r 2017 ue;sjrKhg ;rÛ fkdlrk nj Tyq mejiSh'

Tyqf.a yÈis b,a,d wiaùu f,dj jgd ck kdhlhkaf.a úiauhg fukau lKiai,a,g fya;= ù we;s nj jd¾;d fõ' 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.