BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

we.Æï fiajlhska 86 la frday,a.; lrhs


wúiaidfj,a, wdfhdack m%j¾Ok l,dmfha weÛ¿u wdh;khl fiajh l< fiajlhska 86 fofkl= wdydr ùi ùfuka wúiaidfõ,a, uy frday,g  we;=,;a l< nj frday,a wdrxÑ mjihs'


wo ^05od& fm'j' 10'00 g muK fiajlhska fuu .egÆjg uqyqK § we;s w;r WordndOh" la,dka;h yd jukh hk frda.S ;;a;ajhka hgf;a Tjqka frday,a .; lr ;sfí'

fiaúldjka 28la yd fiajlhka 58la fuu .egÆjg uqyqK§ we;s w;r wdidê; ;;a;ajhg fya;=jk l=ulaoehs fuf;la wKdjrKh ù fkdue;'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.