BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ckm;s fjkak;a fmr g%ïma jev wrUhs fi!È .KqfoKq kj;hs


wefußldfõ ó<Û ckdêm;s ùug kshñ; fvdk,aâ g%ïma fi!È wrdìfha iud.ï iuÛ l< ishÆ .kqfokq kj;d oeóug ;SrKh lr we;ehs jd¾;d jkjd'


fldaám;s jHdmdßlfhl= jk Tyq fi!È wrdìfha iud.ï y;rla iu. óg fmr .kqfokq lrkq ,enqjd'

ñka bÈßhg fi!Èfha lsisÿ jHdmdrhla wdrïN lrkafka ke;ehs o g%ïma mjid ;sfnkjd'

fuu iud.ï msysgqjd ;snqfKa fi!Èfha fcvd kqjr flakao% fldg .ksñka hehs o jd¾;d jkjd'

g%ïma mjid we;af;a Tyq fuu ;SrKh .;af;a ckm;s f,i rdcldß lroa§" wmlaImd;S whqßka tu rdcldß lsÍug isÿjk ksid njhs'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.