Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


ÿïßh yd wka;¾ m<d;a ^ ÿr .uka fiajd & yd m<d;a mqoa.,sl nia fiajd wo uOHu rd;%sfha isg j¾ckhl fhfohs' ;%sfrdao r:" mdi,a jEka r:" lkafÜk¾" h;=remeÈ" njqi¾" we;=¿ jdyk o fï j¾ckhg tlajk nj wka;¾ m<d;a fm!oa.,sl nia ix.ufha iNdm;s ir;a úð; l=udr uy;d mejeiSh‍‍'fï wkqj ÿïßh foieïn¾ ui 1 jeks od uOHu rd;%sfha isg mqrd meh 24l ixfla; j¾ckhla lrk w;r" nia fiajd we;=¿ jdyk 1 jeks od uOHu rd;%sfha isg Èk 5l wLKav j¾ckhl fhfohs'

nia fiajd we;=¿ jdyk fujr wh) jefhka fhdackd lrk ,o remsh,a 25000 jdyk je/È ov uqo,g úfrdaOh mEu i|yd fï j¾ckh mj;ajk w;r ÿïßh j¾ckh mj;ajkafka ÿïßh fiajd úY%du jegqm bj;a lsÍu" ÿïßh wêldßhla lsÍu wúêu;a n|jd .ekSï yd ÿïßh bvï mjrd .ekSug úfrdaOh m< lsÍu i|ydh'

‍cd;sl taldnoaO ;%sfrdao r: ßheÿrkaf.a yd l¾udka; lrejkaf.a iñ;sh tys idudðlhka iuÛ foieïn¾ ui 2 jeks od Wfoa 10g fld<U 7" fk¿ïfmdl=K rÛy, bÈßmsgg tlaù t;eka isg ckdêm;s f,alï ld¾hd,h olajd úfrdaO;d r: fmryrlska f.dia ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg ixfoaYhla ndr §ug ie,iqï lr we;ehs tu ix.ufha iNdm;s fla' ã' w,aúia uy;d mejeiSh'

fï yd iu.u ;=ve,a," ñ.uqj" wl=/iai" me,j;a; hk k.rj, o fujeks úfrdaO;d ;%sfrdao r: fmryrj,a ixúOdkh lr we;s nj o ta uy;d mejeiSh' iNdm;sjrhd fï woyia m< lf<a Bfha ^ 29& kdrdfyakamsg ldka;d mqyqKq flakao%fha meje;s udOH idlÉPdfõ§h'

ÿïßh fomd¾;fïka;=fõ fiajl whs;sjdislï /l .ekSu i|yd me‍h 24l ixfla; j¾ckhla 1 jeks od uOHu rd;%sfha isg ^ 2 jeks od 00'00 isg & meh 24l ixfla; j¾ckhla isÿ lrk nj ÿïßh jD;a;Sh iñ;s taldnoaO fmruqfKa f,alï iïm;a rdð; uy;d Bfha ^ 29& urodk ÿïßh kshduljrekaf.a ld¾hd,fha meje;s udOH idlÉPdfõ § mejeiSh' ÿïßh jD;a;Sh iñ;s 50la muK óg iyNd.s jk nj ta uy;d mejeiSh'

fï ms<sn| n,OdÍkag b,a,Sï lr we;;a úi÷ula fkd,enqK ksid fï j¾ckhg wj;S¾K jQ nj ta uy;d mejeiSh'

ÿïßh wëlaIK l<ukdlrejkaf.a jD;a;Sh iñ;s iïfï,kh" Y%S ,xld ÿïßh ia:dkdêm;s ix.uh" ÿïßh l¾udka;Yd,d l<ukdlrejkaf.a ix.uh" ÿïßh l<ukdlrejkaf.a ix.uh" f,dldfudáõ Tmf¾áka ix.uh" ,xld ÿïßh kshdul ix.uh" ia:sr fiajl ix.uh we;=¿ ix.ï rdYshl ‍iNdm;ajreka yd f,alïjreka rdYshla fï idlpPdjg iyNd.s jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY