Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Y%S ,xld Lkscf;,a kS;s.; ixia:djg wh;a fldf<dkakdj f;,a .nvd ixlS¾Kfhka Èjhsfka bkaOk msrjqïy,aj,g fm!oa.,sl njqi¾ r: uÛska ãi,a m%jdykh lsÍfï § tu ãi,aj,g NQñf;,a ñY%fldg fnodyeÍfï uyd mßudK cdjdrula w,a,d .ekSug fodïfma fmd,sish fmf¾od ^28& iu;a ù we;'

fmf¾od miajrefõ Wvudmsá.u m%foaYfha md¿ ksfjila msgqmi f;,a .nvd ixlS¾Kfhka ãi,a m%jdykh lrk ,o njqi¾ r:hl ;snQ ãi,aj,g NQñf;,a ñY% lrñka isák úg jeg¨ wjia:dfõ fï uyd mßudK cdjdru fy<s lr .ekSug fmd,sishg yelsù ;sfí'
fuys ;sî ãi,a ,Sg¾ 33"000la ;snQ njqi¾ r:hla" NQñf;,a ,Sg¾ 3"600la ;snQ njqi¾ r:hla" NQñf;,aj, mdg iqÿ mdg lsÍu i|yd Ndú; l< gkais,a kue;s ridhksl o%jH lsf,da 25 uÆ y;rla" lrdu" ng" bkaOk ouk .eÆï 45 ner,a 03la yd ,Sg¾ 20 ma,diaála nQ,s úiaila o w;awvx.=jg .kakd ,§' ;j o óg iïnkaO njqi¾ r:hl ßheÿfrla" ßh iydhlfhla yd njqi¾ r: ysñlrefjla o fmd,sia Ndrhg f.k ;sfí' fï njqi¾ r: ysñlre tu cdjdrfï cdjdrïlre jk w;r" fudyq je,súg m%foaYfha mÈxÑlrefjls' fï w;r tla njqi¾ r:hl ßheÿfrla yd fï cdjdrug nÿ.;a ksfji iys; bvfï ysñlre fï jkúg m%foaYh yer f.dia we;' f;,a .nvd ixlS¾Kfhka ãi,a /f.k tk njqi¾ r: yd bkaOk msrjqïy,aj,ska ñ, § .kakd NQñf;,a /f.k tk njqi¾ r: o fï ksfji msgqmig f.keú;a fufia ñY% lrk nj lshhs' fï ksfji iys; bvu udihlg remsh,a mkiaoyil nÿ l=,shlg ,ndf.k fï cdjdru l,la ;siafia mj;ajdf.k ‍ f.dia ;sfnk njg fmd,sia mÍlaIKj, § fy<súh'

fï cdjdrug Wm‍fhda.S lr .kakd ,o njqi¾ r: o l=,S moku u; ,ndf.k we;s w;r" f;,a .nvd ixlS¾Kfhka njqi¾ r:j,g ;nk uqo%dj fudjqka iQlaIuj .,jd kej; iú lrk njg o wkdjrKh ù we;' fï njqi¾ r:j,ska ,nd.;a ãi,a yd NQñf;,a mÍlaId lr ne,Su i|yd Lkscf;,a ixia:djg bÈßm;a lr we;' fuÈk w;awvx.=jg .kakd ,o njqi¾ r: foflka f;,a .nvd ixlS¾Khg we;=¿ùu i|yd wjir m;a ,nd we;af;a tla njqi¾ r:hlg muKs'

fmd,sia Ndrhg .kakd ,o fï ;sfokd mQf.dv ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug lghq;= lr ;sfnk w;r Tjqka bu¥j" l=reKE., yd je,súg hk m%foaYj, mÈxÑlrefjda fj;s

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY