Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

2017 jif¾ wjidkh jkúg ffcjñ;sl f;dr;=re we;=<;a kj úfoaY .uka n,m;%h ksl=;a lsÍug yelsjkq we;ehs wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl lghq;= wud;H tia'î kdúkak uy;d  mjihs'

wud;Hjrhd fï nj Bfha ^22& md¾,sfïka;=fõ§ m%ldY lf<a wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl lghq;= wud;HdxYfha jehYS¾Ifha újdofha woyia olajñks' 


tys§ wud;Hjrhd fufiao mejiSh"

“miq.sh ld,h ;=< w;am;a l< ch.%yK lSmhla .ek i|yka lsÍug leu;shs' oilhl muK ld,hl isg fhdackdjla jYfhka mj;sk ffcjñ;sl yeÿkqïm;a ksl=;a lsÍu i|yd w;HdjYH lreKla jk mqoa.,hka ,shmÈxÑ lsÍfï mk; ixfYdaOkh lr md¾,sfïka;=fõ § iïu; lr .ekSug ylsùu úYd, ch.%ykhla f,i i<lkjd' ta wkqj jhi wjqreÿ 15jeä ishÆ Y%S ,dxlsl mqrjeishkaf.a Ôjñ;sl o;a;" weÛs,s i<l=K o we;=<;aj cd;sl mqoa., kdu f,aLkh ia:dms; lr ta u; úoHq;a cd;sl yeÿkqïm;a ksl=;a lsÍug kshñ;j ;sfnkjd' 

“m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 332l mqoa.,hka fomd¾;fïka;=fõ tall msysgqj ;sfnkjd' fï jir wjidkfha § mqoa.,hka ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=fõ m%Odk ld¾hh iuÛ cd,.; lsÍug lghq;= lrkjd' mß.kl ;dlaIKh uÛska yeÿkqïm;a ksl=;a lsÍfï lghq;= isÿ lrk w;r .=Kd;aul fiajdjla wmrfÜ ck;djg ,ndÈh yelshdj ,eî ;sfnkjd' mqoa.,hka ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=j úuOH.; lsÍug wm ;SrKh lr we;s w;r W;=r yd kefÛkysr m<d;a l¾hd, fol msysgqjd ;sfnkjd' 2017 ckjdß udifha jhU m<d;a ld¾hd,h weröug ishÆ lghq;= iQodkï lr ;sfnkjd' “ hehs wud;Hjrhd fmkajd ÿkafkah'

“kj .uka n,m;% ksl=;a lsÍfï § mß.kl moaO;sh we;=<;a weÛs<s i<l=Kq iuÛ mß.Kl moaO;sh jeäÈhqKq lr.kq ,enqjd' kùk ;dlaIKh Wmfhda.S lrf.k ffcjñ;sl f;dr;=re we;=<;a úfoaY .uka n,m;%hla ksl=;a lsÍug wjYH lghq;= isÿ lrñka mj;skjd' 2017 jif¾ wjidkh jkúg ffcjñ;sl f;dr;=re we;=<;a kj úfoaY .uka n,m;%h ksl=;a lsÍug yelsjkq we;ehs wfmalaId lrkjd' Y%S ,dxlsl ùid cd;Hka;r m%ñ;shg .e<fmk wdldrhg kùk ;dlaIKsl iaàlrhla njg m;a lsÍug 2016  jif¾ § yels jqKd“ hehs o fyf;u jeäÿrg;a mejiS h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY