Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fjf<|ie,aj, ÿïjeá tl ne.ska is,a,rg wf,ú lsÍu k;r lsÍug läkñka mshjr .kakd nj fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH weue;s fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d mejeiSh' tfiau iqÿ meye;s is./Ü melÜgqj fkdfnda Èklska y÷kajd fok nj o weue;sjrhd lsh'

rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.ufha ks,Odßka iuÛ miq.shod fi!LH wud;HdxYfha § meje;s idlÉPdjl§ weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d fï nj mejeiSh'


ffjoHjrekaf.a jd¾Isl ia:dk udreùï" úfYaI wNshdpkd iy mYapd;a iSudjdisl ffjoH m;aùï f,aLk läkñka ilia lrk f,i fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH weue;s fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d fuys§ wud;HdxY ks,Odßkag Wmfoia ,nd ÿkafkah'

jd¾Isl ia:dk udreùï f,aLkh ilia lsÍu i|yd tu ix.ufha fhdackd ksfhdacH wOHlaI ckrd,a ^ffjoH fiajd II& ffjoH wu,a y¾I o is,ajd uy;dg ,nd fok f,i o fi!LH wud;Hjrhd oekqï fok ,§' lsisÿ fpdaokdjla t,a, fkdjk whqßka f,aLk ilia lrk f,i;a" ishÆu frday,aj,g wjYH ffjoHjreka ,nd§ug mshjr .kakd f,i;a" fi!LH wud;Hjrhd fï idlÉPdfõ§ m%ldY lf<ah'

fuys§ jd¾Isl ia:dk udreùï uKav, m;alsÍu" ffjoHjrekaf.a orejka mdi,aj,g we;=<;a lr .ekSu ms<sn|j idlÉPd flreKs' wh jeh fhdackd u.ska rdcH fiajlhskaf.a nÿ wh lsÍfï jevms<sfj<g rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.uh fuys§ úfrdaOh m< lrk ,§' ta ms<sn|j uqo,a weue;sjrhd iuÛ idlÉPd lrk nj fi!LH weue;sjrhd oekqï ÿkafkah'

w;HdjYH T!IO j¾. 48l ñ, wvq lsÍfï jevms<sfj< id¾:l nj m%ldY l< rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.uh Bg iyfhda.h ,nd§ugo fi!LH wud;Hjrhdg fmdfrdkaÿ úh' ÿïjeá md,kh lsÍu i|yd jQ fhdackd 10la o tu ix.ufha f,alï ffjoH kùka fidhsid uy;d fi!LH wud;Hjrhdg fuys§ ms<s.kajk ,§' tys§ fi!LH weue;sjrhd i|yka lf<a iqÿ meye;s is.rÜ melÜgqj y÷kajd§u läkñka isÿlrk njhs' ;jo ÿïjeáh ne.ska wf,ú lsÍu k;r lsÍug o ;uka lghq;= lrk nj fi!LH weue;sjrhd lshd isáfhah'

W;=re ueo m<d;a fi!LH fiajd wOHlaIjrhdf.a l%shd l,dmh ms<sn| rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.uh fuys§ úfrdaOh m< lrk ,§' tu ix.uh úiska bÈßm;a l< fpdaokd fidhd n,k f,i fi!LH weue;sjrhd fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH md,s; uySmd, uy;dg fuys§ oekqï ÿkafkah'

fï wjia:djg jev n,k fi!LH f,alï tï' .=K;s,l uy;añh" fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH md,s; uySmd, uy;d" ksfhdacH wOHlaI ckrd,ajreka jk ,laIañ ‍fidau;=x. uy;añh iy wu,a y¾I o is,ajd uy;d we;=¿ rcfha ‍ffjoH ks,Odß ix.ufha ks,Odß uKav,ho tlaj isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY