BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මිරිහානෙන් පැන්න ඉන්දීය වකුගඩු ජාවාරම්කරුවන් 7න් 5ක් කොටුවෙයි

jl=.vq cdjdru iïnkaOfhka ielmsg r|jd ;sìh§ ñßydk /ojqï l|jqfrka m,d.sh bkaÈhdkqjka 6 fokdf.ka 5 fofkl= ;f,hsukakdrfï§ w;awvx.=jg f.k we;ehs jd¾;d fõ'

fmaidf,hs fmd,Sishg ,o f;dr;=rla u; ukakdru fmaidf,hs uqyqÿ ;Srfhka bkaÈhdj n,d .uka lsÍug iQodkïj isáh§ wod< iellrejka w;awvx.=jg .;a nj jd¾;d fjhs'

miq.shod /|jqï l|jqf¾ r|jd isáh§ mek .sh iellrejka 07 fokdf.ka 05 fofkl= fuf,i w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,Sish mejiqfõh'

Tjqka wo^11& ukakdru ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r fmaidf,hs fmd,Sish fï ms<sn| jeäÿr úu¾Yk isÿ lrhs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.