BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සිසු සිත රිදිලා පෙති බීලා

.f,afj, wOHdmk l,dmfha uyd úoHd,hl 07 jif¾ bf.kqu ,nk 12 úhe;s isiqúhka fofofkl= mdie,a ld,h ;=< fmkfvda,a fm;s 08 ne.ska îu ksid frday,a .; lr we;'

fma%u iïnkaOhla iïnkaOfhka tu úÿyf,a .=rejrfhl= úiska Tjqkag wjjdo lsÍu óg fya;=j nj mdi,a wdrxÑ ud¾. mjihs'


Loading...
.=rejrhd úiska wjjdo lsÍfuka wk;=rej is;a ;ejq,g m;ajQ isiqúhka fofokd wi< msysá fj,|ie,lg f.dia fmkfvda,a fm;s ñ,g f.k mdkh lrk whqre tu mdief,au isiqúhka lsysmfofkla oel we;s nj o ioyka'

miqj Tjqka ta nj .=rejrekag oekaùfuka wk;=rej .f,afj, Èid frday,g we;=,;a lsÍug mshjr f.k we;'

fï ms<sn|j .f,afj, Èid frdayf,a Èia;%Sla ffjoH ks,OdÍ leÆï pkaok úf–isxyf.ka l< úuiSul§ Tyq mejiqfõ isiqúhka fofokdg m%;sldr ,nd § we;s nj;a Tjqkaf.a ;;a;ajh nrm;< fkdjk nj;ah'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.