BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

“දෙනවයි කියලා දුන්නේ නෑ“

wndê; fin¿ wo ^03& isõjeks Èkg;a fldgqj ÿïßhm< bÈßmsg Woaf>daIKh lr;s'fmdfrdkaÿ jQ mßÈ rch ;u b,a,Su bgq fkdlrk nj Tjqyq lsh;s'
“wms foaYmd,kh lrkjdhehs yxjvq .ykjd'wmsg tfyu foaYmd,khla keye'kuq;a wm iu. igkg tla jk f,i ysgmq ckm;sg"ysgmq wdrlaIl f,alïg"fndÿ n, fiakdjg iy rdjKd n,hg wdrdOkd lr ;sfnkjd“hehs rKúre whs;sjdislï iq/lSfï cd;sl n,ldh lshhs'


Loading...
uqo,a rdcH weu;s ,laIauka hdmd wfíj¾Ok uy;d fld<U udOH yuqjl§ mejiqfha Tjqkg ÿn,;d úY%du;d jegqm iy uq,sl jegqm iïmq¾Kfhkau f.ùug ckm;s ;SrKh lr we;s njhs' we;euqka foaYmd,k Wjukdjg lghq;= lrk nj;a wndê; fin¿ka we;eful= Wfoag jEka j,ska f.k;a oud yjig /f.k hk nj;a Tyq lSfõh
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.