BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මහේලව හඬවමින් පා ගමන අවසන් වූ අයුරු

.d,a, ) lrdmsáh frdayf,a ms<sld m%;sldrl uOHia:dkhla bÈlsÍu fjkqfjka remsh,a ñ,shk 750l uqo,la tl;=lsÍu i|yd l%shd;aul flreKq ‘Trail as one 2016’ jevigyfka wjika wÈhr Bfha ^02& fojqkaor ;=vqfjka wjika úh'

fuys ikakdu ;dkdm;s f,i lghq;= l< m%ùK l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Ok Èk 28la mqrdjg lsf,daóg¾ 670l muK ÿrla fuu md.uk yd tlaj .uka .ekSu fndfydafokdf.a wjodkhg fukau meiiqug ,la jQ w;r ;j;a ,dxlSh ckldka; ;re /ilf.a iyNd.s;ajho fuu md .ukg tlaj ;sîu úfYaI;ajhla úh'

‘l,¾ia T*a lf¾Ê g%iaÜ’ ixúOdkh úiska ixúOdkh lrk ,o fuu md.uk  miq.sh Tla' 06 jkod wdrïN jqfha fmaÿre ;=vqfjks'

fuu W;aijh wjidkfha§ m%ùK l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Okf.a oEia l÷,ska nrj ;snQKd'

Loading...
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.