BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සෞදියේදී මස්කෙළි‍යේ කතක් විස එන්නත් කර මිය යයි

fi!Èwrdìfha§ úi tkak;la isÿlr >d;kh lrk ,o ldka;dj uiafl<sh m%foaYfha mÈxÑldßkshla nj wkdjrKh ù we;'
fufia ñh f.dia we;af;a uiafl<sh ‘iagema’ j;=hdfha mÈxÑ lÜml j,a,S kue;s ;sore ujls' fuu ldka;dj 2015 Tlaf;dan¾ ui .Dy fiaúldjl f,i ßhdoa m%foaYhg f.dia ;sfí'

ueh fld<U msysá úfoaY /lshd ksfhdað; wdh;khla u.ska /lshdj i|yd f.dia we;s w;r" weh miq.sh 31 jeksod ßhdoa kqjr Tf,hshd nnd kue;s l|jqf¾§ Ôú;laIhg m;aj we;s nj jd¾;d fõ'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.