BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කවදාවත් දැකලා නැති තරම් විශාල කිඹුලෙක් මාතරදි හමුවෙයි

ud;r ks,aj,d ..hs lsUq,aÆhs w;r ;sfhkafka f,dl= iïnkaohla'

ud;r .f.a bkafka lsUq,sf.a megõ .ek lúhla wms wy,d ;sfhkjd'

Bfha rd;%Sfha ud;r fõr¥j wdikak m%foaYhl§ wä 17la muK È. lsUqf,l= f.dvg weú;a'

ta nj oelmq .ïuq f,dl= uykaishla or,d lsUq,j fldgqlr.kak yeÿj;a Wf.a úYd,;ajh ksid ta jefâ f,ais fj,d keye'


Loading...
miafia t;kg jkÔù ks,Odßkq;a weú,a, ;uhs lsUq,j fldgqlrf.k ;sfhkafka'

lsUq,aÆ oel,d ;snqK;a Ôúf;ag fï ;rï úYd, lsUqf,la oelafla keye lsh,hs .fï jeäysáhka mjd lsõfõ'

fmd,sia wdrlaIdj;a ,ndf.k jkÔù iy .ïjdiSka tlaj w,a,d.;a; fï lsUq,dj kej; ks,aj,d ..g uqodyer,d'

jhi wjqreÿ 60la muK njg úYajdi lrk fuu lsUq,d" .eg lsUqf,la njhs jkÔù ks,OdÍka mjikafka'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.