BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

විසිවන සියවසේ අභීත රණහඬ, පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමිපාණෝ (නාහිමියෝ අපවත් වී වසරක්‌ සපිරීම නිමිත්තෙනි)

uE; Nd.fha ,xldfõ jev isá Nsla‌Iqka jykafia,d w;r" ,dxlsl fn!oaO iudchg yd fmdÿfõ ,dxlsl fn!oaO wkkH;dj ms<s.;a Y%S ,xldfõ ck;djg wNS; kdhl;ajhla‌ ,nd ÿka h;sjrhdKka jykafia jkafka mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafiah' Wkajykafia fn!oaO iudchg fukau" isxy, cd;shg;a" fn!oaO fkdjk wkH cd;sl Y%S ,dxlsl ieug;a woaú;Sh wdia‌jdohla‌ njg m;a jQ fial' Bg fya;=j kï Wkajykafia ;=< ola‌kg ,enqK Wcqmámkak .=Khhs' ta ksid Wkajykafiaf.a o¾Ykh ms<s.;a fn!oaOhd fukau wfn!oaOhd;a" ,la‌jeis ishÆ cd;slhskq;a Wkajykafia jevu l< ´kEu ;ekl § oe;ska yd foda;ska ms<s.;ay' Wkajykafia ;=< ola‌kg ,enqK Wcqmámkak .=Khg ukd wdNrKhla‌ jQfha Wkajykafiagu wdfõKsl .re .dïNSr yd yDohdx.u yඬhs' mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafia wfma f,dl= yduÿrejka jykafia yd fldaÜ‌fÜ Y%S kd. úydrfha úydrdêm;Ska jykafia muKla‌ fkdù ,xldfõ iEu wia‌ila‌ uq,a,la‌ kEru ishÆ fokdf.au ,fidaNs; yduqÿrefjda, njg m;a jQfha ta ksidh'


Loading...
mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafia Wm; ,enqfõ 1942 uehs ui 29 jeksod fld<U Èia‌;%sla‌lfha mdÿla‌l m%foaYfha udÿ¿jdj kï jQ .fïh' fidaNs; yduqÿrejkaf.a ;d;a;df.a ku m;srf.a fodka mSßia‌ wmamqydñh' ujf.a ku l=reúg wdrÉÑf.a lr,skd ydñh' Wkajykafiag jeäuyÆ ifydaorfhla‌ yd nd, ifydaoßhla‌ isá w;r .sys l, ku jQfha r;akfialrh' Wkajykafia .sys l, mdif,a mia‌jeks mka;sh ola‌jd bf.k .;af;a udÿ¿jdj fn!oaO ñY% mdGYd,dfjks' bka wk;=rej udÿ¿jdfõ bkaofcda;s kdhl yduqÿrefjda iy wx.ïmsáfha .=Kr;k f,dl= yduqÿrefjda fidaNs; yduqÿrejka meúÈ lsÍug uq,a ;ek f.k lghq;= l< w;r" tys m%;sM,hla‌ f,i 1955 uehs ui 09 jk Èk Wkajykafiaf.a meúÈ ùu isÿ úh' meúoafoa § .=re ysñjreka jQfha mQcH uq,af,aßhdfõ f¾j; f,dl= yduqÿrejka jykafiahs" fldaÜ‌fÜ l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdfõ uydkdhl OqrkaOr mQcH foajykaÈfha Y%S ioaOd;sia‌i uydkdhl yduqÿrejka jykafiahs" mQcH wx.ïmsáfha .=Kr;k f,dl= yduqÿrejka jykafiahs'

meúÈ ùfuka wk;=rej f,dl= yduqÿrefjda fidaNs; yduqÿrejkag .=jka úÿ,s O¾u foaYkd weiSug ie,eia‌jQ w;r" Èkm;du md,s .d:d lgmdvï lrùh' bka wk;=rej le,Ksfha jkjdi, mkaif,a isg le,Ksh úoHd,xldr msßfjkg wOHdmkh i|yd jevujkakg jQ fidaNs; yduqÿrejkaf.a msßfjka wdpd¾hjrhdKka jykafia,d jQfha hla‌lvqfõ kdhl yduqÿrefjda" lsßj;a;=vqfõ kdhl yduqÿrefjda" fldgfyafka m[aÆls;a;s kdhl yduqÿrefjda" isßisj,S yduqÿrefjda jeks tjl Ydikfha yd isxy, cd;sfha uqr foaj;djka jykafia,dh'

udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda hෞjk úfha isgu fndfyda m%Yakj,g uqyqKmEy' Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejka jykafia jk f¾j; ysñfhda wxYNd.h je<£ tla‌;eka jQfha tia‌' tia‌' iS' úNd.hg ,sùug ;snQ Èkg fmrÈkh' Wkajykafia .=re ysñhka <Û frdayf,a k;rj isg oj,ag úNd.h ,shQy' ta w;r mkaif,a jev isá mQcH udmqgqfõ fidau;s,l ysñhka yd ohdr;ak rKisxy uy;d iuÛ mdvï fldg úfoHdaoh m%fõY úNd.hg ,shQ Wkajykafia 1962 cQks 15 jk Èk fldaÜ‌fÜ Y%S l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdjg wh;a fldaÜ‌fÜ rcuyd úydr ux., Wfmdai:d.drfha§ Wmiïmod jQy' bkamiq fidaNs; yduqÿrefjda 1963 Tla‌f;dan¾ udifha§ Wiia‌ wOHdmkh msKsi úfoHdaoh úYajúoHd,hg we;=¿ jQy' fï jk úg Wkajykafia m%Yak /ilg uqyqK ÿka ;reK h;sjrfhls' f,dl= yduqÿrefjda f,v wef|ah" iuyr Èkj, odkho ke;' úYajúoHd,hgo jevu l< hq;=h' ta uÈjdg 1965 jif¾§ Wkajykafia úfoHdaoh úYajúoHd,fha uyd YsIH ix.ufha iNdm;s f,io m;a jQy' fuf,i úoHd,xldr yd úfoHdaoh uq,dh;k foflkau wOHdmkh yod< udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrefjda 1967 jif¾ úYajúoHd, wOHdmkh yudr fldg Wvqfõ kkaodrdu msßfjfKys wdpd¾hjrfhl= f,i lghq;= lrkakg jQ w;r" Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejkaf.a wmj;a ùu;a iuÛu úydria‌:dkfha ishÆ lghq;=o mejreK fyhska we;=,afldaÜ‌fÜ merl=ïnd msßfjKg udre jQy' miq ldf,l fidaNs; yduqÿrefjda .xf.dvú, iqNo%drdu msßfjfKao b.ekaùu lghq;= l< w;r 1995 È úY%du ,enQy'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrefjda ;uka ms<s.;a i;Hh fjkqfjka wjxlj fmkS isák nj ,xldfõ ljqre;a okakd lreKls' ta ksid Wkajykafia ksyඬ lsÍug uer n,ho fhoúKs' 1982 cQ,s udifha isxy, n, uKa‌v,fha /ia‌ùul§ uerhka úiska Wkajykafiag;a" uydpd¾h tÈßùr irÉpkao% uy;dg;a ìu oud f.k ;änd ldKq m,a,g weo oeïfï fuf,i uerhka ,jd Wkajykafiaj ksyඬ lrùugh' kuq;a th wid¾:l úh' 1986 § uqre;af;Ü‌gqfõ wdkkao ysñmdKka iuÛ fyÈhkaf.a whs;sjdislï fjkqfjka igkgjka fidaNs; yduqÿrefjda Èk 26 fyÈ j¾ckh wjidkfha fyÈhkaf.a b,a,Sï Èkd .ekSug wjYH uÛ fy<s fmfy<s l<y' ;jo Wkajykafia uõìu iq/lSfï jHdmdrh iuÛ tla‌j ,xldfõ fN!ñl wLKa‌v;dj fjkqfjka lghq;= lf<a Ôú; mß;Hd.fhks' kdrdfyakamsg wNhdrdufha meje;s uehs /,sfha§ Wkajykafiaf.a Ôú;h fjä WKa‌vhlg ì,s fkdjQfha cd;sfha mskgh' ta jf.au 1987 § w;aika l< bkaÿ ,xld .súiqug úreoaOj ke.S isá ck;d úfrdaOfha uq,a mqrella‌ njg m;a jQfhao wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiah' uq,a Èk lSmfhau urodk ud,s.dlkafoa uydfndaê úydria‌:dkhg fldgq jQ fidaNs; yduqÿrefjda odkhla‌ ke;sj Èk lSmhla‌ .; l<y' bka wk;=rej fckrd,a ;s,la‌ mrK.u uy;df.a wk;=re weÛùu u; ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d ;u ßfhka Wkajykafiaj /f.k f.dia‌ tla‌;rd ksjil wdrla‌IdldÍj k;r lrjQ ksid udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda kej; jrla‌ Ôj;a ùug jdikdj ,oy' 1988 § isßudfjda nKa‌vdrkdhl ue;sksh ckdêm;sksh lrùfï wr.,h ;=<o fidaNs; yduqÿrefjda il%Shj lghq;= l< w;r 1993 wfma%,a udifha ,,s;a we;=,;auqo,s uy;df.a wdodykh w;r ueo t,a, jQ .,auq,a m%ydr ksid Wkajykafiaf.aa jdykhgo ydks isÿ jQ w;r kej;;a Ôú;h fírd.;a Wkajykafia mhskau kd. úydrhg jevu ùug msg;a jQy' 1994 § rg ;=< we;s jQ n,j;a WoafHda.hl m%;sM,h f,i ckdêm;sks pko%sld nKa‌vdrkdhl l=udr;=x. ue;sksh n,hg m;a lrùfï jHdmdrfha uq,skau isáfhao wfma f,dl= yduqÿrefjdah' wk;=rej ,xldfõ isÿ jQ iEu n, fmr<shlu uq,gu isá udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda wjidkfha§ 2016 jif¾ we;s jQ hymd,k fmr<sfha§o w;s úYd, ld¾hNdrhla‌ bgq l<y' ta idOdrK iudchla‌ i|yd jQ cd;sl jHdmdrh ìys lrñks' ta ld,h ;=<o Wkajykafiag úYd, ;¾ck rdYshla‌ we;s úh' kuq;a Ôú;h fjkqfjka wd;auh mdjd§u wfma f,dl= yduqÿrejkaf.a isß; fkdúKs'

rgg fldhs;rï m%isoaO yduqÿrekula‌ jQj;a udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda lsisu ojil odhlhka wu;l fkdl<y' rgmqrd nK msxlïj,g t<s jk cduh f;la‌ jevu l<;a miq Èk oj,a odkhla‌" msß;la‌" mxYql=,hla‌ fyda fjk wd.ñl lghq;a;la‌ ;snqKfyd;a wfma f,dl= yduqÿrefjda ljodj;a fjfyihs lshd tajd w;miq fkdl<y' wfma mkaif,a odhl msßio lsisu ojil f,dl= yduqÿrejka wirK fkdl<y' Tjqka w;r úúO foaYmd,ksl u;jdo ;snqK;a yduqÿrejkaf.a lemùu ms<sn| ukd wjfndaOhla‌ wfma odhlhkag ljo;a ;snqKs' fï ksid Y%S kd. úydria‌: odhl iNdj yd wfkl=;a iñ;s iud.ï" iuia‌; ,xld wuoHm ;reK ixúOdkh jeks ixúOdk Wkajykafia iuÛ .ig fmd;a; fia ne£ mej;sKs' úydria‌:dkhg meñfKk ´kEu odhlfhl=g Wkajykafia ie,l=fõ iufiah' Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejka jykafia wmj;a ùfuka miq kd. úydrhg wiqn ld,hla‌ Wod jQ nj;a thska f.dvtau msKsi Woõ lf<a tjlg isá odhl msxj;a msßi nj;a" úúO foaYmd,ksl iq<s l=Kdgq ueo Wkajykafiaj /l .ekSug ksn|j lghq;= lf<ao odhl msßi nj;a wfma f,dl= yduqÿrefjda lshkq wms wid we;af;uq'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda iEu Èklu jvd;a lreKdjka; yd wjHdc f,dl= yduqÿrejka jykafia flfkla‌ jQ nj úfYaIfhkau i|yka l< hq;=h' Wkajykafia fl;rï fjfyi lr .ukla‌ jevu fldg úydria‌:dkhg jevu l<o" mdkaor tlg folg jevu l<;a wÆhu yhg fmr nqÿka je£u yd ish;skau wÆhu j;dj;a lsÍu issß; úh' u,a jÜ‌áh;a" m;alvh;a w;g .kakd f,dl= yduqÿrefjda f.da, msßila‌ iuÛ wÆhu nqÿka j¢kakg jäk w;r" m<uqj ffp;Hfha mru,a bj;a fldg u,a mqod je,s uÆfõ m;alvh t,d jkaokd lr;s' bka wk;=rej fndaëka jykafiag;a" úydrhg;a u,a mqod je|" odk Yd,djg jä;s' Wkajykafia msx § odkh j<|;s msx fok wjia‌:dfõ§ úydria‌:dkfha jev isák ishÆ fokd jykafia odkYd,djg jeäh hq;= w;r mkais,a §u" mska jdlHh lSu jeks wd.ñl lghq;= f.da, msßi úiska bgq l< hq;= úh'

wfma f,dl= yduqÿrefjda YsIH msßig b;d f,ka.;= jQy' wm l=vd l, rd;%s úNd. i|yd mdvï lrk úg Wkajykafia .s,kami;a yodf.k wm <Ûg f.kjq;a §ug ;rï ldreKsl jQy' ;jo wOHdmk lghq;= wjika lsÍfuka miq YsIH ysñjreka mj;ajk .=re Wmydr msxlï" Wmiïmod msxlï jeks lghq;=j,§ Wkajykafia odhl msßi;aa iuÛ tlg tl;=j ta ish,a, ixúOdkh l<y' wm mßyrKh l< isjqre msßlr ms<sn| Wkajykafia fndfyda úg fidhd neÆfõ n,j;a f,ka.;=lulsks'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrejka jykafia idudkH Ôú;fha flÈklj;a mdjyka hqj,la‌ me<÷ njla‌ wm oel ke;' ta jf.au odkhla‌ je<÷ lsis ojil tys ri fln÷ oehs Wkajykafia ljodj;a lshd ke;' fldÉpr nK foaYkd l<o ljfrl= fyda nKlg wdrdOkd l< úg ,oeka fjfyihs uykaishs, hkqfjka Wkajykafia lshkq wm lsis Èkl wid ke;' ta wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiaf.a yeáh' Wkajykafiaf.a Ôú;fha wjidk Nd.h úúO f,v frda.j,ska nyq, jqjo Wkajykafia okakd ljfrl= fyda wikSm ù frday,a .; lr we;s nj oek.;a úg ta wh ne,Sug f.dia‌ fi;ame;Su isß;la‌ njg m;a lrf.k ;snqKs' wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiag wdpd¾h moúhla‌ msßkud ;snqKs' kuq;a Wkajykafia ljodj;a kug uq,ska ,wdpd¾h, hk moh fkdfhÿfõh' wfma f,dl= yduqÿrefjda fldaÜ‌fÜ l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdfõ uyn, lKqjls' kuq;a Wkajykafia ,kdhl moúhla‌, ljodj;a ,nd.;a wfhl= fkdfõ' Wkajykafia , wmg f,dl= yduqÿrefjda, jQ w;r wfma mkaif,a odhl msßig ,mkaif,a f,dl= yduqÿrefjda, jQ fial' uq¿ rggu ,fidaNs; yduqÿrefjda , jQ w;r wm;a" wfma odhl msßi;a uq¿ rgu;a Wkajykafiag Kh .e;s jkafka Wkajykafia ;=< ola‌kg ;snqKq wmßu; mrd¾:p¾hdj ksidh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID