BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

විසිවන සියවසේ අභීත රණහඬ, පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමිපාණෝ (නාහිමියෝ අපවත් වී වසරක්‌ සපිරීම නිමිත්තෙනි)

uE; Nd.fha ,xldfõ jev isá Nsla‌Iqka jykafia,d w;r" ,dxlsl fn!oaO iudchg yd fmdÿfõ ,dxlsl fn!oaO wkkH;dj ms<s.;a Y%S ,xldfõ ck;djg wNS; kdhl;ajhla‌ ,nd ÿka h;sjrhdKka jykafia jkafka mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafiah' Wkajykafia fn!oaO iudchg fukau" isxy, cd;shg;a" fn!oaO fkdjk wkH cd;sl Y%S ,dxlsl ieug;a woaú;Sh wdia‌jdohla‌ njg m;a jQ fial' Bg fya;=j kï Wkajykafia ;=< ola‌kg ,enqK Wcqmámkak .=Khhs' ta ksid Wkajykafiaf.a o¾Ykh ms<s.;a fn!oaOhd fukau wfn!oaOhd;a" ,la‌jeis ishÆ cd;slhskq;a Wkajykafia jevu l< ´kEu ;ekl § oe;ska yd foda;ska ms<s.;ay' Wkajykafia ;=< ola‌kg ,enqK Wcqmámkak .=Khg ukd wdNrKhla‌ jQfha Wkajykafiagu wdfõKsl .re .dïNSr yd yDohdx.u yඬhs' mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafia wfma f,dl= yduÿrejka jykafia yd fldaÜ‌fÜ Y%S kd. úydrfha úydrdêm;Ska jykafia muKla‌ fkdù ,xldfõ iEu wia‌ila‌ uq,a,la‌ kEru ishÆ fokdf.au ,fidaNs; yduqÿrefjda, njg m;a jQfha ta ksidh'


Loading...
mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejka jykafia Wm; ,enqfõ 1942 uehs ui 29 jeksod fld<U Èia‌;%sla‌lfha mdÿla‌l m%foaYfha udÿ¿jdj kï jQ .fïh' fidaNs; yduqÿrejkaf.a ;d;a;df.a ku m;srf.a fodka mSßia‌ wmamqydñh' ujf.a ku l=reúg wdrÉÑf.a lr,skd ydñh' Wkajykafiag jeäuyÆ ifydaorfhla‌ yd nd, ifydaoßhla‌ isá w;r .sys l, ku jQfha r;akfialrh' Wkajykafia .sys l, mdif,a mia‌jeks mka;sh ola‌jd bf.k .;af;a udÿ¿jdj fn!oaO ñY% mdGYd,dfjks' bka wk;=rej udÿ¿jdfõ bkaofcda;s kdhl yduqÿrefjda iy wx.ïmsáfha .=Kr;k f,dl= yduqÿrefjda fidaNs; yduqÿrejka meúÈ lsÍug uq,a ;ek f.k lghq;= l< w;r" tys m%;sM,hla‌ f,i 1955 uehs ui 09 jk Èk Wkajykafiaf.a meúÈ ùu isÿ úh' meúoafoa § .=re ysñjreka jQfha mQcH uq,af,aßhdfõ f¾j; f,dl= yduqÿrejka jykafiahs" fldaÜ‌fÜ l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdfõ uydkdhl OqrkaOr mQcH foajykaÈfha Y%S ioaOd;sia‌i uydkdhl yduqÿrejka jykafiahs" mQcH wx.ïmsáfha .=Kr;k f,dl= yduqÿrejka jykafiahs'

meúÈ ùfuka wk;=rej f,dl= yduqÿrefjda fidaNs; yduqÿrejkag .=jka úÿ,s O¾u foaYkd weiSug ie,eia‌jQ w;r" Èkm;du md,s .d:d lgmdvï lrùh' bka wk;=rej le,Ksfha jkjdi, mkaif,a isg le,Ksh úoHd,xldr msßfjkg wOHdmkh i|yd jevujkakg jQ fidaNs; yduqÿrejkaf.a msßfjka wdpd¾hjrhdKka jykafia,d jQfha hla‌lvqfõ kdhl yduqÿrefjda" lsßj;a;=vqfõ kdhl yduqÿrefjda" fldgfyafka m[aÆls;a;s kdhl yduqÿrefjda" isßisj,S yduqÿrefjda jeks tjl Ydikfha yd isxy, cd;sfha uqr foaj;djka jykafia,dh'

udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda hෞjk úfha isgu fndfyda m%Yakj,g uqyqKmEy' Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejka jykafia jk f¾j; ysñfhda wxYNd.h je<£ tla‌;eka jQfha tia‌' tia‌' iS' úNd.hg ,sùug ;snQ Èkg fmrÈkh' Wkajykafia .=re ysñhka <Û frdayf,a k;rj isg oj,ag úNd.h ,shQy' ta w;r mkaif,a jev isá mQcH udmqgqfõ fidau;s,l ysñhka yd ohdr;ak rKisxy uy;d iuÛ mdvï fldg úfoHdaoh m%fõY úNd.hg ,shQ Wkajykafia 1962 cQks 15 jk Èk fldaÜ‌fÜ Y%S l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdjg wh;a fldaÜ‌fÜ rcuyd úydr ux., Wfmdai:d.drfha§ Wmiïmod jQy' bkamiq fidaNs; yduqÿrefjda 1963 Tla‌f;dan¾ udifha§ Wiia‌ wOHdmkh msKsi úfoHdaoh úYajúoHd,hg we;=¿ jQy' fï jk úg Wkajykafia m%Yak /ilg uqyqK ÿka ;reK h;sjrfhls' f,dl= yduqÿrefjda f,v wef|ah" iuyr Èkj, odkho ke;' úYajúoHd,hgo jevu l< hq;=h' ta uÈjdg 1965 jif¾§ Wkajykafia úfoHdaoh úYajúoHd,fha uyd YsIH ix.ufha iNdm;s f,io m;a jQy' fuf,i úoHd,xldr yd úfoHdaoh uq,dh;k foflkau wOHdmkh yod< udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrefjda 1967 jif¾ úYajúoHd, wOHdmkh yudr fldg Wvqfõ kkaodrdu msßfjfKys wdpd¾hjrfhl= f,i lghq;= lrkakg jQ w;r" Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejkaf.a wmj;a ùu;a iuÛu úydria‌:dkfha ishÆ lghq;=o mejreK fyhska we;=,afldaÜ‌fÜ merl=ïnd msßfjKg udre jQy' miq ldf,l fidaNs; yduqÿrefjda .xf.dvú, iqNo%drdu msßfjfKao b.ekaùu lghq;= l< w;r 1995 È úY%du ,enQy'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrefjda ;uka ms<s.;a i;Hh fjkqfjka wjxlj fmkS isák nj ,xldfõ ljqre;a okakd lreKls' ta ksid Wkajykafia ksyඬ lsÍug uer n,ho fhoúKs' 1982 cQ,s udifha isxy, n, uKa‌v,fha /ia‌ùul§ uerhka úiska Wkajykafiag;a" uydpd¾h tÈßùr irÉpkao% uy;dg;a ìu oud f.k ;änd ldKq m,a,g weo oeïfï fuf,i uerhka ,jd Wkajykafiaj ksyඬ lrùugh' kuq;a th wid¾:l úh' 1986 § uqre;af;Ü‌gqfõ wdkkao ysñmdKka iuÛ fyÈhkaf.a whs;sjdislï fjkqfjka igkgjka fidaNs; yduqÿrefjda Èk 26 fyÈ j¾ckh wjidkfha fyÈhkaf.a b,a,Sï Èkd .ekSug wjYH uÛ fy<s fmfy<s l<y' ;jo Wkajykafia uõìu iq/lSfï jHdmdrh iuÛ tla‌j ,xldfõ fN!ñl wLKa‌v;dj fjkqfjka lghq;= lf<a Ôú; mß;Hd.fhks' kdrdfyakamsg wNhdrdufha meje;s uehs /,sfha§ Wkajykafiaf.a Ôú;h fjä WKa‌vhlg ì,s fkdjQfha cd;sfha mskgh' ta jf.au 1987 § w;aika l< bkaÿ ,xld .súiqug úreoaOj ke.S isá ck;d úfrdaOfha uq,a mqrella‌ njg m;a jQfhao wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiah' uq,a Èk lSmfhau urodk ud,s.dlkafoa uydfndaê úydria‌:dkhg fldgq jQ fidaNs; yduqÿrefjda odkhla‌ ke;sj Èk lSmhla‌ .; l<y' bka wk;=rej fckrd,a ;s,la‌ mrK.u uy;df.a wk;=re weÛùu u; ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d ;u ßfhka Wkajykafiaj /f.k f.dia‌ tla‌;rd ksjil wdrla‌IdldÍj k;r lrjQ ksid udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda kej; jrla‌ Ôj;a ùug jdikdj ,oy' 1988 § isßudfjda nKa‌vdrkdhl ue;sksh ckdêm;sksh lrùfï wr.,h ;=<o fidaNs; yduqÿrefjda il%Shj lghq;= l< w;r 1993 wfma%,a udifha ,,s;a we;=,;auqo,s uy;df.a wdodykh w;r ueo t,a, jQ .,auq,a m%ydr ksid Wkajykafiaf.aa jdykhgo ydks isÿ jQ w;r kej;;a Ôú;h fírd.;a Wkajykafia mhskau kd. úydrhg jevu ùug msg;a jQy' 1994 § rg ;=< we;s jQ n,j;a WoafHda.hl m%;sM,h f,i ckdêm;sks pko%sld nKa‌vdrkdhl l=udr;=x. ue;sksh n,hg m;a lrùfï jHdmdrfha uq,skau isáfhao wfma f,dl= yduqÿrefjdah' wk;=rej ,xldfõ isÿ jQ iEu n, fmr<shlu uq,gu isá udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda wjidkfha§ 2016 jif¾ we;s jQ hymd,k fmr<sfha§o w;s úYd, ld¾hNdrhla‌ bgq l<y' ta idOdrK iudchla‌ i|yd jQ cd;sl jHdmdrh ìys lrñks' ta ld,h ;=<o Wkajykafiag úYd, ;¾ck rdYshla‌ we;s úh' kuq;a Ôú;h fjkqfjka wd;auh mdjd§u wfma f,dl= yduqÿrejkaf.a isß; fkdúKs'

rgg fldhs;rï m%isoaO yduqÿrekula‌ jQj;a udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda lsisu ojil odhlhka wu;l fkdl<y' rgmqrd nK msxlïj,g t<s jk cduh f;la‌ jevu l<;a miq Èk oj,a odkhla‌" msß;la‌" mxYql=,hla‌ fyda fjk wd.ñl lghq;a;la‌ ;snqKfyd;a wfma f,dl= yduqÿrefjda ljodj;a fjfyihs lshd tajd w;miq fkdl<y' wfma mkaif,a odhl msßio lsisu ojil f,dl= yduqÿrejka wirK fkdl<y' Tjqka w;r úúO foaYmd,ksl u;jdo ;snqK;a yduqÿrejkaf.a lemùu ms<sn| ukd wjfndaOhla‌ wfma odhlhkag ljo;a ;snqKs' fï ksid Y%S kd. úydria‌: odhl iNdj yd wfkl=;a iñ;s iud.ï" iuia‌; ,xld wuoHm ;reK ixúOdkh jeks ixúOdk Wkajykafia iuÛ .ig fmd;a; fia ne£ mej;sKs' úydria‌:dkhg meñfKk ´kEu odhlfhl=g Wkajykafia ie,l=fõ iufiah' Wkajykafiaf.a .=re yduqÿrejka jykafia wmj;a ùfuka miq kd. úydrhg wiqn ld,hla‌ Wod jQ nj;a thska f.dvtau msKsi Woõ lf<a tjlg isá odhl msxj;a msßi nj;a" úúO foaYmd,ksl iq<s l=Kdgq ueo Wkajykafiaj /l .ekSug ksn|j lghq;= lf<ao odhl msßi nj;a wfma f,dl= yduqÿrefjda lshkq wms wid we;af;uq'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjda iEu Èklu jvd;a lreKdjka; yd wjHdc f,dl= yduqÿrejka jykafia flfkla‌ jQ nj úfYaIfhkau i|yka l< hq;=h' Wkajykafia fl;rï fjfyi lr .ukla‌ jevu fldg úydria‌:dkhg jevu l<o" mdkaor tlg folg jevu l<;a wÆhu yhg fmr nqÿka je£u yd ish;skau wÆhu j;dj;a lsÍu issß; úh' u,a jÜ‌áh;a" m;alvh;a w;g .kakd f,dl= yduqÿrefjda f.da, msßila‌ iuÛ wÆhu nqÿka j¢kakg jäk w;r" m<uqj ffp;Hfha mru,a bj;a fldg u,a mqod je,s uÆfõ m;alvh t,d jkaokd lr;s' bka wk;=rej fndaëka jykafiag;a" úydrhg;a u,a mqod je|" odk Yd,djg jä;s' Wkajykafia msx § odkh j<|;s msx fok wjia‌:dfõ§ úydria‌:dkfha jev isák ishÆ fokd jykafia odkYd,djg jeäh hq;= w;r mkais,a §u" mska jdlHh lSu jeks wd.ñl lghq;= f.da, msßi úiska bgq l< hq;= úh'

wfma f,dl= yduqÿrefjda YsIH msßig b;d f,ka.;= jQy' wm l=vd l, rd;%s úNd. i|yd mdvï lrk úg Wkajykafia .s,kami;a yodf.k wm <Ûg f.kjq;a §ug ;rï ldreKsl jQy' ;jo wOHdmk lghq;= wjika lsÍfuka miq YsIH ysñjreka mj;ajk .=re Wmydr msxlï" Wmiïmod msxlï jeks lghq;=j,§ Wkajykafia odhl msßi;aa iuÛ tlg tl;=j ta ish,a, ixúOdkh l<y' wm mßyrKh l< isjqre msßlr ms<sn| Wkajykafia fndfyda úg fidhd neÆfõ n,j;a f,ka.;=lulsks'

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; f,dl= yduqÿrejka jykafia idudkH Ôú;fha flÈklj;a mdjyka hqj,la‌ me<÷ njla‌ wm oel ke;' ta jf.au odkhla‌ je<÷ lsis ojil tys ri fln÷ oehs Wkajykafia ljodj;a lshd ke;' fldÉpr nK foaYkd l<o ljfrl= fyda nKlg wdrdOkd l< úg ,oeka fjfyihs uykaishs, hkqfjka Wkajykafia lshkq wm lsis Èkl wid ke;' ta wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiaf.a yeáh' Wkajykafiaf.a Ôú;fha wjidk Nd.h úúO f,v frda.j,ska nyq, jqjo Wkajykafia okakd ljfrl= fyda wikSm ù frday,a .; lr we;s nj oek.;a úg ta wh ne,Sug f.dia‌ fi;ame;Su isß;la‌ njg m;a lrf.k ;snqKs' wfma f,dl= yduqÿrejka jykafiag wdpd¾h moúhla‌ msßkud ;snqKs' kuq;a Wkajykafia ljodj;a kug uq,ska ,wdpd¾h, hk moh fkdfhÿfõh' wfma f,dl= yduqÿrefjda fldaÜ‌fÜ l,HdKs idu.S% O¾u uyd ix> iNdfõ uyn, lKqjls' kuq;a Wkajykafia ,kdhl moúhla‌, ljodj;a ,nd.;a wfhl= fkdfõ' Wkajykafia , wmg f,dl= yduqÿrefjda, jQ w;r wfma mkaif,a odhl msßig ,mkaif,a f,dl= yduqÿrefjda, jQ fial' uq¿ rggu ,fidaNs; yduqÿrefjda , jQ w;r wm;a" wfma odhl msßi;a uq¿ rgu;a Wkajykafiag Kh .e;s jkafka Wkajykafia ;=< ola‌kg ;snqKq wmßu; mrd¾:p¾hdj ksidh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.