BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

උපේක්ෂාට (පබා) දුවෙක් ලැබිල

m‍%lg fg,s kdgH ks<s ysgmq md¾,sfïka;= uka;‍%Sks WfmalaId iaj¾Kud,sg fld<U mqoa.,sl frday,l§ wo ish l=¿÷,a ÈhKsh ,enqKd'fuu udifha w.§ Èk fhdodf.k ;snqK;a ffjoH ks¾foaYh wkqj fhdod.;a Èkhg fõ,dikska isfiaßhka ie;alulska ore Wm; isÿ l< nj;a orejd yd uj fofokdu hym;a fi!LH ;;ajfha isák nj;a jd¾;d fjkjd'

weh ÈhKshg fhdod we;s ku Okqð njo jd¾;d jqKd'
ore Wm;ska miq wef.a rislhska oekqj;a lrñka weh ish f*ia nqla msgqj Tiafia ta .ek igyklao ;nd ;sfnkafka my; mßÈh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.