BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ATM යන්ත්‍රයක් කඩා මුදල් වැය කරමින් ලාංකිකයෙකු ලන්ඩනයේ ගත්ත වෙඩින් එකේ ඡායාරූප මෙන්න

Y%S ,dxlsl iïnjhla we;s mqoa.,fhl= 17"866"646la muK jeh lrñka tx.,ka;fha § ;u újdy W;aijh mj;ajd ;sfnkjd'

Kisok Thavarajah kï jk Tyq fjäka flala tl i|yd remsh,a 625"000 la muK o ieris,s j,g remsh,a 3"500"000la muKo jeh l< njhs jd¾;d jkafka'


400lg jvd fï i|yd wuq;a;kao tlaj ;sfnkjd'

fuu újdyh i|yd trg ATM hka;%hlska uqo,a fidrdf.k Ndú;d lr we;s njhs fï jk úg fy<sù we;af;a'

ta iïnkaOfhka Tyq iy ;j;a fofofkl= w;awvx.=jg m;aj we;s nj úfoia udOH mjikjd'

fuu iqmsß ux., W;aijfha PdhdrEm my;ska oelafjkjd'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.