Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

ikafâ,Sv¾ mqj;amf;a ysgmq l¾;D ,ika; úl%u;=x. >d;kh iïnkaOfhka úu¾Yk mj;ajk wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg rcfha md¾Yjfhka n,mEï t,a,ùu ksid tu úu¾Yk lghq;= w;ru. kj;sk ;;ajhla Wodù we;s nj rdjhg jd¾;dfõ'

,ika; úl%u;=x. >d;kh lsÍug iïnkaO ù we;af;a fld<U g%sfmda,s yuqod l|jqf¾ fiajfha fh§ isá yuqod fin¿ka 17fofkl= f.ka iukaú; lKavdhula nj;a >d;kh i|yd Tjqka msgj f.dia we;af;a fld<U g%sfmda,s yuqod l|jqf¾ isg nj;a wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fïjk f;la meje;ajQ úu¾Ykj,ska fy<s lr f.k we;' fï ;;ajh u; ,ika; >dkxhg wdikak Èk fol ;=< g%sfmda,s yuqod l|jqf¾ fiajfha kshq;=j isá yuqod ks,OdÍka 270l msßilf.a kï ,ehsia;=j wêlrK ksfhda.hla yryd ,nd .ekSug wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j lghq;= fldg we;'

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j ie,iqï fldg we;af;a fï yuqod ks,OdÍka jirlg úisfokd ne.ska fomd¾;fïka;=jg le|jd Tjqkaf.ka ,ika; >d;kh .ek m%Yak lsÍugh' ta wkqj Tlaf;dïn¾ 26jkod m<uq úisfokdf.a lKavdhu wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg f.kajd m%Yak fldg we;s w;r 27jkod fofjks úisfokdf.a lKavdhu f.kajd m%Yak lsÍug kshñ;j ;sî we;' 27jkod rcfha by< n,Odßfhl= úu¾Ykhg ueÈy;afjñka mjid we;af;a fï wdldrfhka yuqod ks,OdÍka ldKav jYfhka f.kú;a m%Yak fkdlrk f,ih'

fï ;;ajh u; >d;kh iïnkaO yuqod ks,OdÍka 17fokd ksYaÑ; jYfhka y÷kd .ekSug fkdyels ;;ajhla Wod ù we;s nj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ wNHka;r wdrxÑud¾. u.ska oek.kakg we;' ta msßi y÷kd.kakg fkdyels jqjfyd;a ,ika; >d;kh .ek úu¾Ykh t;kska bÈßhg f.k hd fkdyels ;;ajhla Woa.;jk njo tu ks,OdÍkaf.a u;hhs' 

,ika; úl%u;=x. 2009 ckjdß ui 8 jeksod foysj, w;aysäfha§ h;=re meÈ follska meñKs >d;lhka msßilf.a m%ydrhg ,laj >d;kh úh' >d;kh ù wjqreÿ 7lg miqj jeä ÿr mÍlaIK i|yd Tyqf.a foayh miq.sh iema;eïn¾ 27jeks od fnd/,a, lk;af;a§ h,s f.dv .kakd ,§'

rdjh
Loading...

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY