BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමකට

yïnkaf;dg msysá ud.ïmqr jrdfha ishhg 80l fldgia Ök iud.ulg úlsukSg iQodkïlr ;sfí' fï nj uqo,a wud;Hh rù l/kdkdhl uy;d úfoia udOHhla iul mej;s idlÉcdjl§ m%ldY lr ;sfí'

ta wkqj tys fufyhqï lghq;= j,ska ishhg 80la ñ,§.kakd iud.ug ysñjk w;r fuu mejÍu fjkqfjka weußldkq fvd,¾ ì,shkhl uqo,la tu Ök iud.u Y%S,xld rchg f.ùug tl.j ;sfí'

fuu .súiqug wkqj jrdh wdY%s;j bÈlsÍug ie,iqï lr we;s wdfhdack l,dmho Ök iud.ï ioyd újD;a; fõ' wud;Hhjrhd mjikafka fuu .súiqu ,nk fkdjeïn¾ ui uq,a i;s lsysmfha isÿlsÍug kshñ; njhs'

Loading...
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.