BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

දූෂණ විරෝධී හඬෙන් මහ බැංකු අධිපතිට ලිපියක්

ysgmq uy nexl= wêm;sjrhdf.a iufha isÿjQ jxpd ¥IK jika lsÍfï W;aidyh j<lajkakehs b,a,d ¥IK úfrdaë y~ ixúOdkh úiska j;auka uy nexl= wêm;sjrhd jk wdpd¾h bkaøð;a l=udriajdñ uy;d fj; ,smshla fhduqlr ;sfí'

tu ixúOdkfha le|jqïlre jika; iurisxy uy;df.a w;aikska hq;=j fuu ,smsh fhduqlr we;'

tys msgm;a ckdêm;sjrhd" w.%dud;Hjrhd" uqo,a wud;Hjrhd iy Wiia ks<;, ms<sn| ldrl iNdfõ iNdm;s" fmdÿ jHdmdr ldrl iNdfõ iNdm;s" ú.Kldêm;s" kS;sm;s we;=¿ mqoa.,hska 13 fofkl= fj; fhduqlr we;ehs jd¾;d fõ'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.