BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සජීවී රුපවාහිනී වැඩසටහනක් අතරතුර කාන්තාවකට ලිංගික හිංසනයක් - වීඩියෝ

m%xYfha iÔù remjdyskS jevigykla w;r;=r ldka;djlg ,sx.sl ysxikhla isÿj ;sfnkjd' trg ckm%sh remjdyskS jevigykl wdrdê; Ys,amskshla f,i meñ‚ rx.k Ys,amskshlg fuu wjia:djg uqyqK§ug isÿj we;s njghs jd¾;djkafka'

jevigyk bÈßm;al, ksfõolhd úiska wehf.ka whq;= b,a,Sula lr we;s w;r weh tu b,a,Su m%;slafIam lr we;' kuq;a ksfõolhd úiska Tyqf.a wdYdj bgqlrf.k ;sfnkjd'

tu wjia:dfõ§ ldka;dj uy;a wmyiq ;djhlg ,laj ;sfnkjd'

fuu l%shdj iïnkaOfhka trg remjdyskS iy .=jka úÿ,s kshduk wdh;kh fj; meñ‚,s 250lg jeä ixLHdjla ,eî we;s njghs jd¾;d jkafka'

remjdyskS iy .=jka úÿ,s kshduk wdh;kh úiska fï ms<snoj mÍlaIK isÿlrk njg fmdfrdkaÿ ù ;sfnkjd'

ùäfhdaj fu;kska

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.