BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ඌව සරසවියේ වැසූ පීඨ හෙට යළි විවෘතයි

c, ys.hla ksid ;djld,slj jidoeuq W!j fj,a,iai úYajúoH,fha mSGhkays wOHhk lghq;= fyg ^26& isg h<s wdrïN lrk nj tu úYajúoHd,fha Wml=,m;s .dñKs pkaføiak uy;d mjihs'


fojk iy ;=kajk jirj, isiqka fkajdislj isák úYajúoHd,h wjg ksjdij, ksh.h iu. we;sjq W.% c,ys.h fya;=fjka tu isiqkg ksjdvq ,nd§ ;sìKs'

tu mSGhkays isiqkag fyg Èkfha§ úYajúoHd,h fj; meñK foaYk lghq;=j, fhfok f,i Wml=,m;sjrhd oekqï fohs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.