BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

යාපනයේ වෙඩි වැදුණු සිසුන් ගිය මෝටර් බයිසිකලය ලංකාවේ තහනම් එකක්ලු

W;=f¾§ ñh.sh úYajúoHd, isiqka fofokd .uka l< h;=remeÈh iS' iS' 1000 j¾.fha furg ;ykï h;=remeÈ j¾.fha tlla‌ nj wkdjrKh ù we;'

fuu wên,e;s h;=remeÈ j¾.hg W;=f¾ fudag¾r: m%jdyk n,OdÍka n,m;% §u nrm;< ielhg lreKla‌ njo wdrla‍Il wdrxÑ ud¾. mejiSh'

miq.sh ld,h ;=< n%s;dkH vhia‌fmdardj úiska W;=f¾ úYajúoHd, isiqkag fuu h;=remeÈ m%odkh lr we;ehs wkdjrKh ù ;sfí'

pqkakdlï fmd,sisfha nqoaê wxY ks,OdÍka fofokdg myr ÿka l,a,sh o meñK we;af;a 1000 iS' iS' j¾.fha wên,e;s h;=remeÈj,ska nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

lS¾;s j¾Kl=,iQßh
Èjhsk

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.