BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ටොන් එකසිය හැත්තෑපහක යෝධ ජේඩ් මැණිකක් මියන්මාරයෙන් මතු වෙයි

fgdka tlish ye;a;Emyl nßka hq;a oejeka; fÊâ ue‚lla ñhkaudrfha m;,lska yuqù ;sfí' wä 14 la Wiska iy wä 19 la È.ska hq;a fÊâ mdIdKh weußldkq fvd,¾ ñ,shk tlish ye;a;Ejlg ñ, fldg we;s nj jd¾;d fõ'

ñhkaudrfha fÊâ ue‚la i|yd m%isoaêhla Wiq,k lÑka m%dka;fha m;,lska ue‚l fidhd .kq ,en we;'f,dj ;;a;ajfhka b;d by< fÊvhsÜ Lkscj,ska w;s nyq;rh imhkq ,nkafka ñhkaudrhhs'

ñhkaudrh fkdfyd;a nqreuh ish o< foaYSh ksIamdokfhka yß wvla imqrd .kq ,nkafka fÊâ l¾udka;fhks'

wi,ajeis Ökh" ñhkaudrfhka fÊâ ue‚la ñ,§ .kakd m%Odk rgj,a w;ßka tlls'
Ök jeishka úiska fÊâ ue‚la y÷kajkq ,nkafka zÈjHuh mdIdKz f,ih'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.